Affordable Access

Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARQUITECTURA DOMESTICA D'EPOCA IBERICA A OLERDOLA. ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS NÚRIA MOLIST 1 CAPELLA* L bppidum iberic dlOlerdola és encara un gran desconegut. La continuada i complexa ocupació humana de la muntanya de Sant Miquel -des de I'edat del bronze fins a I'altamedievalitat- ha desdibuixat les traces del poblat cesseta. No obstant, els darrers treballs d'investigació estan posant al descobert, en dues arees allunyades del recinte, part de I'estructura urbana d'aquest gran i destacat poblat. En aquest treball es presenta, per primera vegada, les unitats habitacionals i els espais de circulació localitzats fins al moment, complementat amb una selecció dels materials arqueologics més significatius que abasten una cronologia del segle V al segle 1 aC. ' C o n ~ e ~ a d o r a del Museu d'Arqueologia de Catalunya. ARQUITECTURA DOMESTICA D'EPOCA IBERICA A OLERDOLA. ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS A voltes oblidat i a voltes escassament considerat en els dar- rers treballs de síntesi sobre el poblament iber al Penedes (CEBRIA, RIBÉ, SANABRE, 1990; Pou, SANMART~, SANTACANA, 1993: 185 i SS), es- perem que Olerdola es vagi configurant en els propers anys com un enclau important per al coneixement d'aquest poblament. I no tan SOIS en el període iber, sinó també en els períodes precedents (camps d'urnes i inici de I'edat del ferro) i posteriors (obviament juga un paper clau en la romanització del territori penedesenc i en el pobla- ment alt-medieval). D'altra banda, és ben cert que des de I'inici dels treballs d'exca- vació (1 98311 990 i 1995196) han estat pocs els estudis que han vist la llum (Batista, ROVIRA, 1985; BATISTA, MOLIST, ROVIRA, 1990; BATISTA, MOLIST, ROVIRA, VILALTA, 1990, ALVAREZ, BATISTA, MOLIST, ROVIRA, 1992; BATISTA, MOLIST, ÁVILA, 1992)(') i queda per estudiar detingudament la ingent quantitat de materials que ha fornit el jaciment i que abraca des de I'edat del bronze als s. XIIIXIII dC.(2) Cal, per tant, situar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.