Affordable Access

Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARQUITECTURA DOMESTICA D'EPOCA IBERICA A OLERDOLA. ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS NÚRIA MOLIST 1 CAPELLA* L bppidum iberic dlOlerdola és encara un gran desconegut. La continuada i complexa ocupació humana de la muntanya de Sant Miquel -des de I'edat del bronze fins a I'altamedievalitat- ha desdibuixat les traces del poblat cesseta. No obstant, els darrers treballs d'investigació estan posant al descobert, en dues arees allunyades del recinte, part de I'estructura urbana d'aquest gran i destacat poblat. En aquest treball es presenta, per primera vegada, les unitats habitacionals i els espais de circulació localitzats fins al moment, complementat amb una selecció dels materials arqueologics més significatius que abasten una cronologia del segle V al segle 1 aC. ' C o n ~ e ~ a d o r a del Museu d'Arqueologia de Catalunya. ARQUITECTURA DOMESTICA D'EPOCA IBERICA A OLERDOLA. ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS A voltes oblidat i a voltes escassament considerat en els dar- rers treballs de síntesi sobre el poblament iber al Penedes (CEBRIA, RIBÉ, SANABRE, 1990; Pou, SANMART~, SANTACANA, 1993: 185 i SS), es- perem que Olerdola es vagi configurant en els propers anys com un enclau important per al coneixement d'aquest poblament. I no tan SOIS en el període iber, sinó també en els períodes precedents (camps d'urnes i inici de I'edat del ferro) i posteriors (obviament juga un paper clau en la romanització del territori penedesenc i en el pobla- ment alt-medieval). D'altra banda, és ben cert que des de I'inici dels treballs d'exca- vació (1 98311 990 i 1995196) han estat pocs els estudis que han vist la llum (Batista, ROVIRA, 1985; BATISTA, MOLIST, ROVIRA, 1990; BATISTA, MOLIST, ROVIRA, VILALTA, 1990, ALVAREZ, BATISTA, MOLIST, ROVIRA, 1992; BATISTA, MOLIST, ÁVILA, 1992)(') i queda per estudiar detingudament la ingent quantitat de materials que ha fornit el jaciment i que abraca des de I'edat del bronze als s. XIIIXIII dC.(2) Cal, per tant, situar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments