Amb

Affordable Access

Download Read

Amb "P" de passions, amb "P" de Preminger

Authors
Publisher
Centre de Cultura Sa Nostra
Keywords
  • Motion Pictures

Abstract

C I N E S A N O S T R A Amb "P" de passions, amb "P" de Preminger Guillem Fiol Pons Preminger. E ls esplèndids cicles dedicáis pel Centre de Cul-tura de Sa Nostra a directors de la talla de Ro- bert Wise o Billy Wilder donen pas a una proposta ja gairebé nadalenca dedicada al cineasta Ot to Pre- minger, de qui t indrem l'ocasid de gaudir un pareil de títols realitzats a la década deis anys quaranta. Comencem aquest breu repas advertint al lec- tor que seria compl icai parlar deis fi lms que ens ocupen sense destapar les conclusions deis crims que es plantegen en els seus arguments, de ma- nera que aconsellaria a tots aquells que no han vist els films en qüestió i pensen acudir a les pro- jeccions que en farà el Centre, que deixin la lectu- ra d'aquest article pel "post f i lm" , una vegada ja hagin conegut els culpables deis crims a través de la narració de Preminger, no a través de les meves paraules. Introdui'm-nos, així, en la primera proposta, Lau- ra (1944), una de les obres que mes popularitat han assolit dins la filmografia de Preminger i dins tota la historia del cinema criminal. Els lectors de la revista recordaran com el mes passât els parlava del cor- prenedor començament d'EI crepúsculo de los dio- ses {Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950), en qué de bones a primeres el narrador ens diu que és mort, un inici mes contundent que el de Laura, pe- ro amb una certa similitud: un narrador ens fa saber que l'encisadora al-lota que acabem d'intuir com a retratada en el quadre que servia de fons ais títols de crédit i que dona nom al relat és morta, ¡ ens ho diu algú que tant va tenir a veure en la vida de Lau- ra. No em negaran que és un iníci que fa trontollar una mica els fonaments del que espera l'especta- dor, que a partir d'aquí ha de suposar que per for- ça el que veurà en la propera hora i mitja será una successíd de flashbacks en qué apareixerà la prota- gonista, Ilevât que s'adopti una solució semblant a la de Hitchcock a Rebeca [Rebecca, 1940), e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F