Affordable Access

Zlatna obljetnica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Authors
Publisher
School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Z l a t n a o b l j e t n i c a S t o m a t o l o š k o g f a k u l t e t a S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u Stomatološki je fakultet proslavio pola stoljeća studija stomatologije u Republici Hrvatskoj (1948.- 1998.) - svoju zlatnu obljetnicu. Tih 50 godina visokoškolske nastave iz stoma­ tologije u našoj zemlji navršilo se je točno 1. X. 1998., s početkom akademske godine 1998/99. Zlatna je obljetnica proslavljena svečanom sjed­ nicom Fakultetskog vijeća na Dan Fakulteta, 9. ve­ ljače 1999., kada je i dan sv. Apolonije zaštitnice stomatologije i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici su, uz članove Vijeća, bili nazočni i mnogi ugledni gosti: ministar zdravstva prof.dr.sc. Željko Reiner, pomoćnik ministra znanosti i tehno­ logije prof. dr. sc. Ivica Mandić, prorektor za na­ stavu Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Dragan Mi- lanović, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ravnatelj KB "Sestre Milosrdnice" prof.dr.sc. Zvonko Kusić, ravnatelj Kliničkoga bol­ ničkog centra Zagreb prof. dr. sc. Zdravko Brzo- vić, predstojnik Stomatološke klinike KBC-a prof, dr. sc. Ilija Skrinjarić, dekani i prodekani drugih Fa­ kulteta Sveučilišta, te dekani koji su u prijašnjem razdoblju obnašali tu visoku dužnost na Stomatolo­ škom fakultetu. Svečanu sjednicu pratili su i zabilježili njezin ti­ jek novinari Radija , Televizije i tiska, na čemu im se zahvaljujemo. U povodu zlatne obljetnice uglednome skupu obratili su se s prigodnim riječima ugledni gosti, na­ kon što je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, dekan Fakulteta, pozdravio sve nazočne te tom zgodom istaknuo važnost i diferentnost stomatološke zna­ nosti, stomatološke izobrazbe i stomatološke zdrav­ stvene zaštite, a naveo je i sve bitne trenutke u 50 godišnjem razvoju studija stomatologije u Republi­ ci Hrvatskoj. Prof. dr. sc. Željko Reiner, ministar zdravstva na­ dahnuto je pozdravio skup, istaknuo važnost stoma­ tološke djelatnosti, upozorio na neriješena pitanja i pože

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F