Affordable Access

Prikaz knjige: DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2012 – DR. JURAJ PLENKOVIĆ, Zagreb, Hrvatsko komunikološko društvo / Croatian Communication Association, str.739

Authors
Publisher
Croatian Communication Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

152 INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI: ZNANSTVENICI I ZNANSTVENE INSTITUCIJE SCIENTISTS AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION SCIENCE Informatol. 45, 2012., 2, 148 - 151 ISSN 1330-0067 Coden: IORME7 • Stalno, a prvenstveno međunarodno, usavr- šavanje suradnika i nastavnika. • Smanjenje broja studenata u klasičnom obliku obrazovanja i promocija brojnih oblika cijelo životnog obrazovanja. Prerastanje u Fakul- tet koji društvu, prvenstveno turizmu, daje elitne, vrhunski kompetentne kadrove. Fakultet u cije- losti slijedi Strategiju 2007.-2013. Sveučilišta u Rijeci i u Sveučilištu vidi snažan oslonac i poti- cajno okrilje koje svakoj sastavnici pomaže da ostvari svoje razvojne ambicije. Polazeći od izu- zetne kvalitete studenata i nastavnika, visoke učinkovitosti organizacije i razvijenog sustava za provjeru i prikupljanje studijskih bodova Fakul- tet intenzivne aktivnosti usmjerava na područja: • Inoviranje studijskih programa i oblika studi- ranja, te u većem broju izbornih predmeta, koji prate dugoročne trendove razvoja turizma i nje- govog okruženja, s naglaskom na specifične obli- ke turizma. • Preferiranju preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa s razvije- nim praktičnim, odnosno istraživačkim sadrža- jima. Tijekom 2010./2011. godine započeo je poslijediplomski doktorski sveučilišni studij «Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu». • Kao istinske novine ističe se specijalistički pos- lijediplomski doktorski studij «Zdravstveni turizam», koji će se organizirati zajedno s Medi- cinskim fakultetom i Filozofskim fakultetom te doktorski studij «Menadžment održivog raz- voja» s dijelom najkompetentnijih nositelja iz Hrvatske, Italije i Austrije. • Uvođenju novih sadržaja stjecanja kompeten- cija konkurentnih na tržištu poput: -

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F