Affordable Access

Een zoektocht naar bestuurlijke regie in drie Randstadgroenprojecten

Authors
Publication Date
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
 • Ruimtelijke Ordening
 • Physical Planning
 • Projecten
 • Projects
 • Projectimplementatie
 • Project Implementation
 • Storing
 • Failure
 • Gebieden Onder Plaatselijke Autoriteit
 • Local Authority Areas
 • Administratieve Gebieden
 • Administrative Areas
 • Samenwerking
 • Cooperation
 • Zuid-Holland
 • Zuid-Holland
 • Physical Planning (General)
 • Ruimtelijke Ordening (Algemeen)
 • Government Policy
 • Overheidsbeleid
External links

Abstract

De overheid beoogt in West-Nederland een ver¬be¬tering van het stedelijke woon¬milieu onder¬meer door realisatie van Randstadgroenprojecten. Dit gebeurt met betrokkenheid van diverse bestuurlijke en pri¬vate actoren in de fasen van planvorming, besluit¬vor¬¬¬ming en realisatie. De samen¬werking tussen actoren en het komen tot afspraken verloopt veelal pro¬blema¬tisch, met een gebrekkige uitvoering tot gevolg. Nagegaan is welke bestuurlijke ac¬toren bij Randstadgroenstructuur-pro¬jec¬ten be¬trok¬ken zijn. Door analyse van drie cases rond de grootste steden van Nederland wordt duide¬lijk waarom de actoren met elkaar niet tot een voldoende realisatie komen. Wat speelt er nu in deze gebieden en hoe kunnen de be¬trok¬ken actoren de voort¬gang van de uitvoering verbeteren, eventueel door een bestuur¬lijk regisseur, te benoemen?

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F