Affordable Access

Een zoektocht naar bestuurlijke regie in drie Randstadgroenprojecten

Authors
  • Bezemer, V.
Publication Date
Jan 01, 2004
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De overheid beoogt in West-Nederland een ver¬be¬tering van het stedelijke woon¬milieu onder¬meer door realisatie van Randstadgroenprojecten. Dit gebeurt met betrokkenheid van diverse bestuurlijke en pri¬vate actoren in de fasen van planvorming, besluit¬vor¬¬¬ming en realisatie. De samen¬werking tussen actoren en het komen tot afspraken verloopt veelal pro¬blema¬tisch, met een gebrekkige uitvoering tot gevolg. Nagegaan is welke bestuurlijke ac¬toren bij Randstadgroenstructuur-pro¬jec¬ten be¬trok¬ken zijn. Door analyse van drie cases rond de grootste steden van Nederland wordt duide¬lijk waarom de actoren met elkaar niet tot een voldoende realisatie komen. Wat speelt er nu in deze gebieden en hoe kunnen de be¬trok¬ken actoren de voort¬gang van de uitvoering verbeteren, eventueel door een bestuur¬lijk regisseur, te benoemen?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times