Affordable Access

L'avaluació dels plans pilot per a l'impuls del coneixement i l'ús de la llengua catalana 2005

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L’avaluació dels plans pilot per a l’impuls del coneixement i l’ús de la llengua catalana 2005 21 L’avaluació dels plans pilot per a l’impuls del co- neixement i l’ús de la llengua catalana 2005 Autors Albert Fabà Consorci per a la Normalització Lingüística Joan Solé Comardons Anna Torrijos Secretaria de Política Lingüística afaba@cpnl.cat joansole@gencat.net atorrijos@gencat.net L’article recull les prin- cipals conclusions de l’avaluació dels plans pilot per a l’impuls del coneixement i l’ús de la llengua catalana que s’han desenvolupat a 7 municipis de Catalunya. El treball ha estat dirigit per una comissió formada per membres de la Secre- taria de Política Lingüís- tica, el Consorci per a Normalització Lingüística i una consultora experta de la Universitat de Bar- celona. L’avaluació s’ha realitzat a través d’un en- focament multiestratègic que combina metodologia quantitativa i qualitativa. Introducció Durant el curs 2004 – 2005 la Generalitat de Catalunya ha impulsat els Plans pilot per a l’impuls de coneixement i l’ús de la llengua catalana. Aquests plans establei- xen un conjunt de directrius i de mesures polítiques i econòmiques que des de la Se- cretaria de Política Lingüística i el Consor- ci per a la Normalització Lingüística s’han dut a terme, d’acord amb uns objectius, una planificació, uns criteris d’actuació i uns indicadors d’avaluació amb la finalitat d’aconseguir que la llengua catalana pugui ser la llengua vehicular de les totes les per- sones que viuen a Catalunya. Els plans pilot s’han aplicat als 7 municipis següents: Badalona, Vic, Manlleu,Banyoles, Lleida, Reus i Ulldecona. Aquest article és un resum de les princi- pals conclusions de l’Informe sobre l’ava- luació dels Plans pilot per a l’impuls de coneixement i l’ús de la llengua catalana 2005.1 Objectius del plans pilot Per a realitzar l’avaluació dels plans pilot s’ha mesurat l’assoliment o no dels objec- tius que preveia el programa. Objectiu g

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F