Affordable Access

บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • นักโทษหญิง -- ไทย
  • โทษประหารชีวิต
  • เรือนจำ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังหลังชีวิตที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของนักโทษประหารชีวิต 2) เพื่อศึกษาบริบทของเรือนจำที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวของนักโทษประหารชีวิต 3) เพื่อศึกษาการยอมรับโทษของนักโทษประหารชีวิต โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เทคนิคการวิจัยแบบวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ต้องโทษประหารชีวิตหญิง จำนวน 6 ราย และบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ต้องโทษประหารชีวิต(เจ้าหน้าที่ และบุคคลในครอบครัว) จำนวน 5 ราย และใช้วิธีการศึกษาประวัติชีวิตในกลุ่มผู้ต้องโทษประหารชีวิตหญิง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในลักษณะพรรณาความ ผลการศึกษา พบว่าภูมิหลังชีวิตที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของผู้ต้องโทษประหารชีวิตนั้นมีปัจจัย และสาเหตุของการนำมาสู่การกระทำความผิด รวมถึงการให้ความหมายของชีวิตที่แตกต่างกันตามแต่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ส่วนบริบทของเรือนจำที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต ได้แก่ บริบทเชิงพื้นที่ บริบทเชิงปฏิสัมพันธ์ บริบทด้านกฎ ระเบียบ ด้านกิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญภายในเรือนจำ สำหรับการปรับตัว และการยอมรับโทษประหารชีวิตของผู้ต้องโทษประหารชีวิตนั้นมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันซึ่งมีผลจากภูมิหลังชีวิต ประสบการณ์ชีวิตภายใต้บริบทเรือนจำ และพลังรอบล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคน ดังนั้น การดูแลผู้ต้องโทษประหารชีวิตควรให้ความสำคัญถึงประสบการณ์ชีวิตของบุคคล การให้โอกาสผู้ต้องโทษประหารชีวิตได้มีส่วนในการถ่ายทอดประสบการณ์ การให้คุณค่าในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อเป็นบทเรียน และการเห็นคุณค่าของชีวิต ที่นำไปสู่การป้องกันการกระทำความผิดของบุคคล การเกิดอาชญากรรม หรือปัญหาสังคมอื่นๆในสังคม

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments