Affordable Access

Sobre Beatriu Fernández de Córdoba (1523-1553)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_06 SOBRE BEATRIU FERNANDEZ DE CÓRDOBA (1523-1553) I LA SEVA FAMÍUA per Joan YEGUAS Beatriu era filia de Luis Fernández de Córdoba i Figueroa, comte de Cabra i senyor de Baena, i de la seva muller Elvira Fernández de Córdoba, duquessa de Sessa. L'avi matern de Beatriu fou Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitá. Aquest estudi aporta nova documentació al respecte de la seva vida i la del seu marit, Ferran Folc de Cardona-Anglesola (1521-1571), i pretén revaloritzar les seves figures com a personatges d'interés historie des del punt de vista cultural. EL TESTAMENT I L'INVENTARI DE BENS. Segons l'epígraf de la seva tomba, Beatriu va morir el 9 d'agost del 1553, ais 30 anys d'edat; per tant, hauria nascut vers el 1523. Segons Molas Ribalta, Beatriu va morir al monestir deis monjos jerónims a la Valí d'Hebró, a Barcelona.' Poc abans de morir, el 2 de juliol del 1553, Beatriu ordena les seves ultimes voluntats.^ Beatriu nomena a 6 marmessors: el seu marit Ferran; el seu germá Gonzalo, esmentat com a duc de Sessa^; sa germana Francisca, la marquesa de Gibraleón; l'inquisidor de Catalunya, Diego Sarmiento; el mestre de sagrada 1.- Pere MOLAS RIBALTA, "Els comtes de Palamós a l'edat moderna", a Estudis delBaixEmparda, 16, Sant Feliu de Guíxols, 1997, pág. 45. 2.- Vegeu el document 3. 3.- Gonzalo Fernández de Córdoba i Figueroa fou el III duc de Sessa fins a la seva mort a l'any 1578, a partir de llavors passa el ducat a propietat del seu nebot, fill de Beatriu, Antoni Folc de Cardona-Anglesola. Vegeu: Fausto NICOLINI, "Gonzalo Fernández de Córdoba III duca de Sessa e Andria", zjapigia, IV (pág. 237-280) i V (pág. 69-102), Lecce, 1933-1934. -69- teologia i guardia del convent de Sant Francesc de Barcelona, Rafael Manegat; i el governador de Catalunya, Pere de Cardona. Beatriu esmenta que era parro- quiana de l'església deis Sants Just i Pastor a Barcelona, amb qué manifesta una residencia habitual a la capital catalana, i, per efecte indirecte, e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F