Affordable Access

AHMET KUTSİ TECER'İN "KOÇYİGİT KÖROĞLU"ADLI OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZETKöroglu Destanı, sadece Anadolu Türkler'i arasında degiı, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırım, Rumeli, İran gibi Türkçe'nin konuşuldugu oldukça geniş bir coğrafyada varlıgını devam ettirebilmiş, Türk Dünyası'nın ortak kültür abidelerinden biridir. Biz bu incelemede, Köroglu Destanı'nı Şamanist oguz Türkleri'nin kültür ve inanç değerleri ile işleyerek, bir tiyatro eseri şeklinde yeniden yorumlayabilmiş bir araştırmacının, Ahmet Kutsi Tecer'in, "Koçyigit Köroglu" adlı oyunu üzerinde, Şamanist inanç ktiltüne ait motifleri tespit ve tahlile çalışacağız.ABSTRACTKöroğlu Epose İs one of the invaluable parts of our Turkish cultural heritage which has existed for a Jong time , not only in Anatolia but also in Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırım, Rumeli and Iran where Turkish İs spoken to a great extent, İn a vast geography. In this study, we intend to detennine the motifs of Shamanist beliefs in "Koçyiğit Köroğlu" by Ahmet Kutsİ Tecer, a literary researcher who dealt with the cultural and reiigious values of Shamanist Oguz Turks and who reinterpreted them into a play.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.