Affordable Access

Croatia superior et inferior

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CROATIA SUPERIOR ET INFERIOR. Ivan Tomašić, franjevac u prvoj polovici XVI. stoljeća, spominje više puta u svojem djelu „Chronicon breve regni Croatiae" dvije Hrvatske naime „ s u p e - r i o r e s " i „ i n f e r i o r e s p a r t e s C o r u a t i e . " Prema tome mogli bi poslutiti, da se je u 15. i 16. stoljeću dijelila Hrvatska na gornju i dolnju. Najglavnije mjesto u Tomašićevoj kronici je ovo: „Anno Domini 1524 tempore banatus Joannis Karlouich Turci (a) cum innumerabili exercitu in Corua- tiam venit, postmodum ingressus tamquam horrida tempestas cuncta vastavit, et ea cum universo regno comprehendit, in s u p e r i o ř i p a r t e s e p t e m ipsius provin- cias obtinuit, videlicet: K a d i g o b i l i e , C e t i n a m , campo K o s s a l o v o , L i k a m , O o r b a v i a m , B u x a n e , W e r h o v i n e et G a c k a m ac CLXXV oppida deva­ stavit, castrum munitissimum S y n g h cum humani sanguinis eťfusione čepit in p a r t e s i n f e r i o r i s Coruatie dominium M o d r u s s i e , ac etiam D r e x n i k , comitatus B r i n i e n s i s , ac omne fere inter montes Coruatie, ac multa castella va­ stavit, que commemorare longum esset."1 Partes inferiores i superiores Coruatie spominje Ivan Tomašić još i na drugim mjestima. Tako pripovijeda, da „comes Karlovich Joannes latitabat in su- p e r i o r i b u s p a r t i b u s Coruatie, valjda u Lici, kad je knez grada K r u p e Mirko Turak stao obsjedati njegov grad Mu t n i c u. Po tome sudimo, da je Tomašić Krupu i Mutnicu pribrajao dolnjim krajevima Hrvatske.2 Na jednome mjestu opet kaže, da se pad K o s t a j n i c e može smatrati za „causa et origo destructio(nis) i n f e ­ r i o r i s partis Coruatiae."3 Pošto Tomašić smatra Hrvatskom još i sav predjel od Kostajnice do Hrastovice kod Kupe (flumeii Colapim sub Hrastouicha), to nema dvojbe, da je on i taj predjel pribrajao dolnjim krajevima Hrvatske. Tomašić zove Hrvatskom svu zemlju od Radobilje4 na jugu do Kupe na sjeveru, te dijeli tu Hrvatsku na dvoje:

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F