Affordable Access

ART. Les pintures murals de Sant Martí de Puig-reig

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Les pintures murals de Sant Martí de Puig-reig La descobe rt a de les p intures mu ra ls: Dura nt e ls treba ll s d e consolid ac ió i res ta urac ió d ut s a ter me a I'esglés ia de Sa nt Ma rt í d e P u ig-re ig pe l Se rve i d e Ca- talogac ió i Conse rvac ió de Monuments d e la Di p utac ió de Ba rce lo na I' any 1954, fo- re n descobe rtes, so ta un g rui xut arrebos- sa t de g ui x, unes pintures murals rom a- niqu es. Es tave n s itu ades a un a pe tita ca pe ll a a ixo plugada per un a re s ituada al cos ta t de l'Epísto la . Els treba ll s d e res ta urac ió, d iri g its pe r I'a rq uitec te Camil Pa ll as, teni e n com a o bjec tiu rec upe rar I'esglés ia pa rroq ui a l de Pui g-re ig mo lt ma lmesa pe r I' incend i p rovoca t e l 1936, en ple na g ue rra civ il , a mb conseq üencies d evas tadores . Quan va n come n"a r e ls treba ll s d e res ta urac ió, I'esg lés ia e ra u n exem p la r ro nlit ni c fo r"a modi fica t pe r les obres d el s . XVlll : s' hi havie n cons tru'it cape lles la te ra ls, s' hav ia a l"a t la vo lta i I'a bs is i e l se u as pec te, so- Detall de les /'escella de /'AllIl/l ciació, al1l b Maria i el profeta lsaiés. MAI\.TUEL IGLESIAS bre to t a 1'inter ior, era el d' una esglés ia ba rroca (murs e ngui xa ts, cor als pe us d e la nau, re taules barrocs ma la urad am ent pe rd uts a rran de I'incend i, e tc.). Un cop acabades les obres d e res taura- ció de I' esg lés ia -que adquirí I'aspec te ro ma nic que av ui conserva- les p int u res va n ser consolid ades i fi xa d es sobre te la i va n se r col·loca des a la nova esg lés ia pa rroqui a l d e sa nt Ma rt í. No fa m assa anys, conscients del seu va lor, es vare n tras ll ad a r de no u a I'esglés ia rom anica on es troben ben p ro teg ides per una paLta- lI a d e vid re en una de les ca pe Los d e l cos ta t de l'Eva nge li . De l conjunt mura l no més es conse rve n tres plafo ns; el més g ran (2,36 x 1,95 m) rep resenta els te mes d e l' Anunciac ió i la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments