Affordable Access

BARO BOŠKOVIĆ (Dubrovnik, 27. travnja 1699. - Recanati, 5. svibnja 1770.)

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PP 24 v4 BARO BO©KOVI∆ (Dubrovnik, 27. travnja 1699. - Recanati, 5. svibnja 1770.) U hrvatskoj kulturnoj proπlosti jedinstvena je obitelj Pavle (roene Bettera) i Nikole BoπkoviÊa,1 ne zato πto je imala devetero djece, nego stoga πto je πestero od njih (Boæo, Baro, Ignacije, Pero, Ruer i Anica) ostavilo vaæan trag u naπoj knjiæevnosti i znanosti, a neki i u svjetskoj. BuduÊi da je Baro bio drugo muπko, a inaËe Ëetvrto dijete, ime je dobio po majËinu ocu.2 Nakon πto je zavrπio osnovno πkolovanje u rodnom gradu, stupio je 1714. u isusovaËki red te otiπao u Rim, gdje je nastavio πkolovanje u novicijatskoj kuÊi S. Andrea al Quirinale i potom u Rimskom kolegiju. Tu se ukljuËio u rad male jeziËne akademije (Accademia della lingua Slava).3 Nakon zavrπenih studija filozofije i teologije u Rimskom kolegiju, æivot je proveo radeÊi kao profesor u isusovaËkim kolegijima.4 U Perugi je predavao filozofiju (1733.-1738.), zatim teologiju u Ascoliju, a najviπe ga je privlaËio mirni priobalni gradiÊ Recanati, u kojem je najdulje boravio (od 1751. do 1770.) i kamo se najradije vraÊao.5 Recanati je napuπtao samo kad je morao. Tako je πkolske godine 1759./1760. predavao matematiku u Rimskom kolegiju, jer je morao zamjenjivati brata Ruera, koji je putovao u Francusku i Englesku. I nakon toga neko je vrijeme ostao u Rimu kao ispovjednik u Bazilici Sv. Petra.6 Baro je bio poznat kao propovjednik misija dobre smrti (bona morte) u Città di Castello, Viterbu, Fermu, Pratu i Recanatiju. U rodnom je gradu u tom razdoblju boravio tri puta: 1725., kad je na povratku poveo u Rim mlaeg brata Ruera, zatim 1730.-1731., kad je poduËavao sugraane u katekizmu, i 1734.-1735., kad je dræao propovijedi 1 GovoreÊi o Petru, Ignaciju i Anici iz obitelji BoπkoviÊ Appendini piπe: “La famiglia Boscovich era una famiglia di letterati.” Usp. Francesco Maria APPENDINI, Notizie istorico-critiche sulla antichità storia e letteratura de’ Ragusei, 2., Ragusa, Delle stampe di Antonio Martecchini, 1803., 245. 2 To je

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F