Affordable Access

Visió històrica del poble de Salt

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0086_007 INTRODUCCIO VisiÓ histór ica del poblé de Sait El medí geográfic La vi la de SaIt és situada a la r iba dreta del Ter, en terreny pía, d 'or igen qua te rnar i , a 4 qu i lómetres de la c iutat de Girona i a 83'7 me- tras d'algada sobre el nivell del mar , segons es podia llegir a l 'estació del tren d 'O lo t . El vell terme munic ipa l —annex iona t a hores d'ara al de G i r o n a — afrontava al no rd amb el de Sant Gregor i , a í'est amb el de Santa Eugenia, al sud amb e¡ de Vi lab lare ix ¡ a l'oest amb el de Bes- canó. U l t ra les aiqües del Ter, dos cursos f l u - vials travessaven l 'ant ic m u n i c i p i : la séquia Mo- nar i el to r ren t de la Magaña, autor de mol ts desastres en época d'aiguats. Pensem que la t ra jectór ia exper imentada peí noble al llarg deis anys ha estat condic ionada en bona part per aquests tres factors geográfics: 1. La p rox im i ta t a Gi rona. La c iutat de Gi- rona, en temps de guerra ¡ de pau, ha estés la seva inf luencia cap a SalE, en sentit pos i t i t u o nenat iu. fins al punt de conver t i r el noble en un suburb i de la caoi ta l . Onan Girona ha estat as- set iada, la vi la de SaIt ha estat ocupada sense naires d i f i cu l tá i s , i quan Girona ha creat nous llocs de treball i noves industr ies, mol ts deis treballadors — p e r raons d'esnai o d ' economia— s'han instal-lat a SaIt. Les inf luencies han pesat cada vegada más. El cre ixement urbá deis dar- rers anys, esoectacular pero caót ic, n'és una nrova ben palesa. Pero cal recordar també que •*^alt ha haput d 'admetre alió que Girona no vo- lia o no podia acoltir: el man ícomi , la presó, e!s immig ran ts . . . . 2. La séquia Monar , el rec. Aquest c o r r e n l desviat del Ter té una ant iqu i ta t mol t reculada (document n ú m . 1 ) i, a mes a mes de propor - cionar aigua a les hortes, ha t ingut un ús in - dus t r ia l con t inua t . Sense ell, de segur, que no haur ien exist i t , ni els mol ins medievals, ni les modernes f

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments