Affordable Access

Baron, Irène, Michael Herslund, Finn Sørensen, eds. (2001). Dimensions of Possession. Amsterdam: John Benjamins. Typological Studies in Language 47.

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Jezikoslovlje 2002_1.Part 5.doc JJeezziikkoosslloovvlljjee 33..11--22 ((22000022)) 222277--226666 OOccjjeennee ii pprriikkaazzii kknnjjiiggaa BBooookk rreevviieewwss aanndd bbooookk nnoottiicceess RReezzeennssiioonneenn uunndd KKuurrzzbbeesspprreecchhuunnggeenn █ 227 Dubravko Kučanda Sveučilište u Osijeku Pedagoški fakultet Baron, Irène, Michael Herslund, Finn Sørensen, eds. (2001). Dimensions of Possession. Amsterdam: John Benjamins. Typological Studies in Lan- guage 47. ISBN 90 272 2951 1. vi + 335 str. € 95.00. Prikaz gornje knjige počet ćemo jednom metajezičnom napomenom. U hrvat- skoj se lingvističkoj literaturi za engleski termin possession često rabi izraz posjedovanje i taj ćemo izraz zadržati i u ovome prikazu. Međutim, za termine possessor i possessum rabit ćemo internacionalizme posesor i posesum kao predteorijske termine, jer termine posjednik i posjedovano, koje rabi B. Kuna u svom magistarskom radu Izricanje posvojnosti genitivom u hrvatskom književnom jeziku (Zagreb 1999.), smatramo previše sugestivnima i neprik- ladnima za odnose dio – cjelina (curi mi nos), rodbinske odnose (rodio mu se sin) ili apstraktno 'posjedovanje' (I have a cold). Termini posesor i posesum jednostavno će se odnositi na binarnu relaciju u kojoj posesor ne postoji bez posesuma, i obratno, posesuma nema bez posesora bez obzira na to da li se radi o predikacijskom (Marko ima sina), atributnom (Markov sin) ili ekster- nom odnosu (Marku se rodio sin). Pored vrlo dobrog uvoda (Introduction: Dimensions of possession), koji su napisali Michael Herslund i Irène Baron, knjiga sarži šesnaest priloga o različ- itim aspektima posesivnosti: 1. Hansjakob Seiler: The operational basis of possession: A dimensional approach revisited (27-40); 2. Ole Togeby: The concept of possession in Danish grammar (41-55); 3. Finn Sørensen: Posses- sion spaces in Danish (57-65); 4. William McGregor: The verb HAVE in Nyul-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F