Affordable Access

La remodelació del barri de Sant Cosme, El Prat de Llobregat

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LA REMODELACIO DEL BARRl DE SANT COSME (EL PRAT DE LLOBREGAT) 418 VNENDES AL BARRl SANT COS- ME. EL PRAT DE LLOBREGAT (BAR- CELONA). Francisco Calbet. Roser Elias. Francesc Gruartmoner. Carles Marti. Antonio Ar- mesto (arqu'itectes). Projecte de 1977-78. Construcciá de 1979-81. La posta en obra d'aquest projecte ha representa1 per nosaltres, arquitectes titu- lats ara fa de" anys, la possibilitat de con- trastar.nos amb algunes de les aspiracions dc 13 riostra penrr*cio d'e,iudllni< Lfe~.uvament, Id rcmodel?ció del Bani de Sani Cormc r'ha dur a tcrmc - - - a través $un verifable treball d'equip, en el que diferents arquitectes hem sotmés la nostra aportació personal a una discursió conjunta. - seguint un contacte permanent amb els futurr usuaris, al servei dels quals es redactava el projecte, aliiberats així de les habitual5 pressions camercials i especula- tives. - a partir de la voluntat d'aplicar sis- temes tecnics avangats, de manera que la ra- cianalització del propi procés industrial fos un element més del projecte (en el nostre cas: suports verticals formats per blocs tecnics industrialitzables, estructura horit- zontal prefabricada de lloses pretensades de 8 mts de Ilum, tancaments i acabats in- dependentn del sistema estructural resolts amb tecniques tradicionals racionalitza- des....). l a sabem que aquests aspectea no són ara mateix massa "a la moda", pero els hem v0lgu.t subratllar, en aquest breu escrit,per- que formen par1 dels mites de la nastra for- mació i, mal que bé, es trasllueixen en el nortre treball. Superficie Ús construida (m1) Vivendes 45.984.36 Comercial 1.282,88 Aoarcament Total 47.703,12

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments