Affordable Access

Herfried Münkler: Im Namen des Staates. Begründung der Staatsraison in der Frühen Neuzeit

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

oavru. pnlum rccenzrje, rolrt. "" .. o. Vol. XXXI, (1994), No. 2, str. 193-202 194 Knjiga tavrSava ra pravom o . r.uličtt1m formama iz:\Je tavanJa o ram, pn čemu l>l! usporeduje autentičnost nua iz ':asJX:~Ia odozdo" i "aspektu odotgo". Izvještaji o ratu po~t.alJ su u doba elektronskih medija resursom r,ua tako cL1 mscenacija 11utcnncner:. sa.ma postaje clcmen.11 priba,ija.nja IL.,ntimlleta. Povratak. rata u c.:urop. ku politi.lcu sili nas da se okrenemo slici r:~ta u povijesti političkog m!Jljenja kn.ko bi ovdJe našli kriterije i mjerila koji S\J nam na kraJ~ konflikata J tok-/...apad ponovno p01rehnL Taj zadatak Mtinkler je sjajno ob:tvio. z~·onko Posavec R ecenzija Herfried Munk.ler lm Numen des Staates. Begriindung der Staatsraison m der Fnilten Neu.zell, S.Fischer, Frank:fun/M., 1993. Predmet razmatranja u\c knjige je nastanak poJma drža, nog razloga (Staatsraison) u ranom srednjem vijek·u . Pojam državnog nulogn, koji je dugo vremen<~ bto zanemaren, kako ka~c Miink.lcr, niJe "uni\'ertalnt fenomen" ne~o poli!Xko·pOvtJcsna konkretizacija problema k:~ko se moć i pravo, svrha i sredstvo, d1j i pur mogu zajc.:dno misliti" (18, 167). On pokazuje kako se idc.:ja državnog razlog:~ (Staat -rai.~on) probila u dr7~wnom mišljenju i državnom pravu, analUira nJegovu fun- kciju i ra2.matr11 UOhll'3Jeno SUprot! IIIVIJanJC djelovanja prc.:ma državnom ruzlogu i djelovanja prema pravu. Autor ukan1je na nupc.:lo t koja se stvara i.i.mcdu moo i pra\'O na primjeru Platona i Tukidida kao j na prwtjcrim:t Erazma j Machiavclhja, avonarolc t Luthera An.11iza odnosa Platona i Aristotela slul.i autoru l>lliDO kao uvod u rumatranJe pojma dria..-no~ razloga. Dok je Platon pohn&o podvr~uo ontolo~kom poretku, dotle je ljud ka priroda as Tukidida središte! s~h poliričkib promišljanja (19). Suprotnost ov~ mislilaca najbolje se vidi u nJihovoj prosudlJI Per ikla ( 44). Prema mE ljenju Platona, Perildo je rannazio Atenjanc j učmio ih lijenim, kuka~~ brbljav

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.