Affordable Access

Herfried Münkler: Im Namen des Staates. Begründung der Staatsraison in der Frühen Neuzeit

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

oavru. pnlum rccenzrje, rolrt. "" .. o. Vol. XXXI, (1994), No. 2, str. 193-202 194 Knjiga tavrSava ra pravom o . r.uličtt1m formama iz:\Je tavanJa o ram, pn čemu l>l! usporeduje autentičnost nua iz ':asJX:~Ia odozdo" i "aspektu odotgo". Izvještaji o ratu po~t.alJ su u doba elektronskih medija resursom r,ua tako cL1 mscenacija 11utcnncner:. sa.ma postaje clcmen.11 priba,ija.nja IL.,ntimlleta. Povratak. rata u c.:urop. ku politi.lcu sili nas da se okrenemo slici r:~ta u povijesti političkog m!Jljenja kn.ko bi ovdJe našli kriterije i mjerila koji S\J nam na kraJ~ konflikata J tok-/...apad ponovno p01rehnL Taj zadatak Mtinkler je sjajno ob:tvio. z~·onko Posavec R ecenzija Herfried Munk.ler lm Numen des Staates. Begriindung der Staatsraison m der Fnilten Neu.zell, S.Fischer, Frank:fun/M., 1993. Predmet razmatranja u\c knjige je nastanak poJma drža, nog razloga (Staatsraison) u ranom srednjem vijek·u . Pojam državnog nulogn, koji je dugo vremen<~ bto zanemaren, kako ka~c Miink.lcr, niJe "uni\'ertalnt fenomen" ne~o poli!Xko·pOvtJcsna konkretizacija problema k:~ko se moć i pravo, svrha i sredstvo, d1j i pur mogu zajc.:dno misliti" (18, 167). On pokazuje kako se idc.:ja državnog razlog:~ (Staat -rai.~on) probila u dr7~wnom mišljenju i državnom pravu, analUira nJegovu fun- kciju i ra2.matr11 UOhll'3Jeno SUprot! IIIVIJanJC djelovanja prc.:ma državnom ruzlogu i djelovanja prema pravu. Autor ukan1je na nupc.:lo t koja se stvara i.i.mcdu moo i pra\'O na primjeru Platona i Tukidida kao j na prwtjcrim:t Erazma j Machiavclhja, avonarolc t Luthera An.11iza odnosa Platona i Aristotela slul.i autoru l>lliDO kao uvod u rumatranJe pojma dria..-no~ razloga. Dok je Platon pohn&o podvr~uo ontolo~kom poretku, dotle je ljud ka priroda as Tukidida središte! s~h poliričkib promišljanja (19). Suprotnost ov~ mislilaca najbolje se vidi u nJihovoj prosudlJI Per ikla ( 44). Prema mE ljenju Platona, Perildo je rannazio Atenjanc j učmio ih lijenim, kuka~~ brbljav

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F