Affordable Access

Studia lexicographica, 3(2009)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi i recenzije, Arh. vjesn., god. 53 (2010), str. 371-423 406 konodavstvu Srbije vezano uz pravo na pristup informacijama, zaštitu osobnih i tajnih podataka. Annalisa Filippo iznosi svoje iskustvo u radu na gradivu jedne talijanske političke stranke. Miroslav Novak daje "data mapping" kao temeljnu metodu upravljanja podacima u arhivima. Maire-Claude Delmas predstavlja novu zgradu francuskog nacionalnog arhiva. Refike Sulcevsi donosi kriterije vredno- vanja arhivskog materijala na Kosovu. Prethodni brojevi publikacije Atlanti od 2003. do 2007. besplatno su dostu- pni na web stranici Instituta. Živana Heđbeli Studia lexicographica, 3(2009) Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je i treći broj časopisa Studia lexicographica u kojem nastavlja s obrađivanjem značajne i zanimljive tematike kao i u prethodna dva broja. Međutim, za razliku od prethodnih brojeva, ovaj nema predgovor niti zajedničku temu kao što je to bio slučaj u prošlom broju s temom Leksikografija između znanosti struke ili u prvom broju s člancima pove- zanima problemima u hrvatskom znanstvenom nazivlju. Ipak, ovaj broj nudi osam zanimljivih radova te četiri prikaza i osvrta. Prvi je pregledni znanstveni rad Ivana Majnarića Plemstvo dvanaest ple- mena Kraljevine Hrvatske u hrvatskoj enciklopedičkoj obradbi od kraja XIX. sto- ljeća. Rad se odnosi na moderna hrvatska enciklopedijska izdanja počevši od Zoch-Mencinove enciklopedije do suvremenih Hrvatske enciklopedije i Hrvats- kog biografskog leksikona. "Plemstvo dvanaest plemena", tj. plemićka institucija kako je autor naziva u ostatku rada, pobuđuje historiografsku diskusiju od druge polovice XIX. stoljeća u rasponu od paleografske i diplomatičke autentikacije dokumenta ili više njih do povijesne, geografske, društveno-pravne i arheološke kontekstualizacije. Međutim, ne postoji jednoznačna definicija "plemstva dvana- est plemena", pa je autor ovoga rada svoju pozornost usmjerio na metodički pris- tup, informativnost i sadržajnu prezentaciju u en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F