Affordable Access

Društvene vijesti

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; kui@zg.t-com.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_05-2007.vp:CorelVentura 7.0 društvene vijesti Zbog dugogodišnjeg i bogatog znanstvenog doprinosa razvoju prehrambene tehnologi- je na ovim prostorima te odgoju brojnih ge- neracija struènjaka koji su i sami postali istaknuti znanstvenici u hrvatskoj i svjetskoj znanosti ovogodišnja Zlatna kuna za Þivot- no djelo dodjeljuje se dr. sc. Tomislavu Lo- vriæu, profesoru emeritusu Sveuèilišta u Za- grebu. Dr. sc. Tomislav Lovriæ je opæe priznati dugogo- dišnji vodeæi struènjak, znanstvenik i pedagog u podruèju prehrambene tehnologije i inÞenjer- stva na ovim prostorima, a po svojim radovima poznat i priznat u svjetskim znanstvenim i stru- ènim krugovima iz podruèja kojim se bavi. Mnogi ga smatraju pionirom i nositeljem ute- meljenja prehrambene tehnologije u Hrvatskoj kao znanstvenog podruèja. Roðen je 10. prosinca 1925. godine u Baškoj na otoku Krku. Os- novnu školu pohaðao je u Crikvenici i Baškoj, a gimnaziju u Zagre- bu, Šibeniku, Krku i Sušaku, gdje je maturirao 1946. godine. Diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu 1952. i na Tehnološkom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu (Prehrambeni odjel) 1959., gdje je i doktorirao 1964. godine. Utemeljio je i predavao nekoliko kolegija na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na fakultetima u Osijeku, Zagrebu, Ljubljani i Tuzli: “Procesi u pre- hrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inÞenjerstva”, “Tehnologija konzerviranja i prerade voæa i povræa”, “Tehnološko projektiranje”, “Znanost o hrani”, “Prehrambeno inÞenjerstvo”, “Razvoj proizvoda i procesa prehrambene industrije”, “Procesi pripreme hrane” i dr. Bio je prorektor Sveuèilišta u Zagrebu od 1972. do 1976. godine, prvi dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku od 1976. do 1980. godine, dekan Prehrambeno-biotehnološkog fa- kulteta u Zagrebu od 1980. do 1984. godine te direktor Pre- hrambeno-biotehnološkog instituta u Zagrebu do 1989. godine. Ustrojio je nekoliko laboratorija na Prehrambeno-tehnološkom fa- kultetu u Osijeku i na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F