Affordable Access

L'exposició de plànols "Argentona al 1800"

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_04 fòhÍ3 - a b r i l 2002 ACTUALITAT ASSUMPTA ZAPATA a^ l voltant de Fexposició "argentona al 1800. Cartografia històrica a partir de plànols del marquesat de ITloja' * J Í t ' " TArxiu Històric Mu- nicipal d'Argentona, s'hi troba la secció de Documentació Anti- ga. El fons d'aquesta secció està d i rec tament relacionat a m b les famílies que van ensenyorir els cas- tells de Burriac i Vilassar de Dalt entre els segles XJI i XJX. El gruix principal de la documentació ge- nerada per aquests senyors està dipositada al castell de Vilassar de Dalt, en un arxiu particular i de difícil accés per als estudiosos de la comarca; un segon indret on po- dem trobar informació d'aquestes lami'lies és la Biblioteca de Cata- lunya de Barcelona, on fa uns anys va ser localitzat un ions referent als senyors dels castells de Burriac Í Vilassar i que historiadors locals, com el medievalista Pere Benito, han estudiat en profunditat. Des de l'any 1952, Argentona compta a m b im tercer conjunt de docu- ments de la família. I encara falta esmentar-nc un quart, la "Col·lec- ció de plànols dels dominis i se- nyories de la casa de Cartellà i de Moja"' que a finals dels anys no- ranta va adquirir l 'Ajuntament de Mataró a una llibreria antiquària de Barcelona, Í que íoren exposats al museu de la capital del Mares- me durant la primavera del 1999. En ells estan dibuixats els termes de Vilassar de Dalt> Cabrera, Mataró i Argentona, sent aquesta darrera localitat la més representa- da, ja que apareix en més de la meitat dels doctnncnts. Els 19 plà- nols, relligats en forma de llibre i datats a principis del segle XIX, estan directament relacionats amb els dipositats a l'Arxiu Històric Municipal d'Argentona i que ara es donen a conèixer. La relació és evident quant a la cronologia (al voltant del 1806) i la traça, ja que molts semblen fets per la mateixa mà. Davant d'aquest "parentíu" se'ns plantegen molts interrogants: la identitat del cartògraf que va dibuix

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments