Affordable Access

Prilozi za građevnu povijest zagrebačke katedrale

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CROATICA CHRISTIANA PERIOOICA ČASOPIS INSUTUTA ZA CRKVENU POVIJEST KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ZAGREBU GOD. V ZAGREB 1981. BR. 8 Članci i rasprave PRILOZI ZA GRAĐEVNU POVIJEST ZAGREBAčKE KA TED RALE Dr Antun IV AND UA U prošlom broju časopisa Croatica Christiana Periodi ea objavljena je Prethodna obavi· jest o ostacima stare arhitekture ispod poda sadašnje katedrale. Sada detaljno iznosim prikaz pronađenih ostataka. Za uvođenje centralnog grijanja izvršen je prokop u sadašnjem podu katedrale u južnoj lađi, uzduž postojećih pilana. Zatim je načinjen prokop u glavnoj lađi kod sastava istočnog tzv. bazilikalnog sklopa sa zapadnim dvoranskim sklopom katedrale. Prokopi su bili .široki 80 do l OO cm, a u dubinu se kopalo do 80 cm. l) Kod polupilona na sastavu zida južne apside i zida svetišta naišlo se u dubini od 50 cm na kamene temelje starije zgrade, koja je na tom mjestu imala ugao što je zatvarao istočni zid i prelazio prema zapadu (vjerojatno prijelaz od poprečnog na uzdužni zid nekadašnje zgrade). Materijal je vrlo tvrdi kamen svijetle boje u nepravilno obrađenim klesan cima (sl. l: u nacrtu pod br. l). 2) U južnoj lađi kod prvog pilana svetišta naišlo se dvadesetak cm ispod poda na osta- tak zida duljine oko 230 cm. Taj zid je ožbukan i oslikan na bijeloj podlozi tamnim (crnim) prugama poput zraka. Debljina zida nije utvrđena, jer prokop nije proširivan (u nacrtu pod bL.2;) 3) Kod drugog stupa svet1šta na _prijelazu iz istočnog u zapadni sklop otkriven je 30 cm ispod sadašnje stube u p<Jdu ostatak zida koji je tekao sjever-jug. Debljina tog zida je oko 130 cm. Zid se sastoji od dosta mekanog kamena vapnenca pomiješa- nog s vapnom Način zidanja: kamen lomljenak (šibra) s vapnenom žbukom (u nacrtu pod br. 3). 4) U zapadnom sklopu katedrale, u produžetku prokopa između trećeg i četvrtog pilana (računajući od svetišta) otkopan je dio zida duljine oko 240 cm. Debljina nije ustanovljena, jer prokop nije proširivan, ali taj zid gotovo ulazi u temelje

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F