Affordable Access

Prilozi za građevnu povijest zagrebačke katedrale

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

CROATICA CHRISTIANA PERIOOICA ČASOPIS INSUTUTA ZA CRKVENU POVIJEST KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ZAGREBU GOD. V ZAGREB 1981. BR. 8 Članci i rasprave PRILOZI ZA GRAĐEVNU POVIJEST ZAGREBAčKE KA TED RALE Dr Antun IV AND UA U prošlom broju časopisa Croatica Christiana Periodi ea objavljena je Prethodna obavi· jest o ostacima stare arhitekture ispod poda sadašnje katedrale. Sada detaljno iznosim prikaz pronađenih ostataka. Za uvođenje centralnog grijanja izvršen je prokop u sadašnjem podu katedrale u južnoj lađi, uzduž postojećih pilana. Zatim je načinjen prokop u glavnoj lađi kod sastava istočnog tzv. bazilikalnog sklopa sa zapadnim dvoranskim sklopom katedrale. Prokopi su bili .široki 80 do l OO cm, a u dubinu se kopalo do 80 cm. l) Kod polupilona na sastavu zida južne apside i zida svetišta naišlo se u dubini od 50 cm na kamene temelje starije zgrade, koja je na tom mjestu imala ugao što je zatvarao istočni zid i prelazio prema zapadu (vjerojatno prijelaz od poprečnog na uzdužni zid nekadašnje zgrade). Materijal je vrlo tvrdi kamen svijetle boje u nepravilno obrađenim klesan cima (sl. l: u nacrtu pod br. l). 2) U južnoj lađi kod prvog pilana svetišta naišlo se dvadesetak cm ispod poda na osta- tak zida duljine oko 230 cm. Taj zid je ožbukan i oslikan na bijeloj podlozi tamnim (crnim) prugama poput zraka. Debljina zida nije utvrđena, jer prokop nije proširivan (u nacrtu pod bL.2;) 3) Kod drugog stupa svet1šta na _prijelazu iz istočnog u zapadni sklop otkriven je 30 cm ispod sadašnje stube u p<Jdu ostatak zida koji je tekao sjever-jug. Debljina tog zida je oko 130 cm. Zid se sastoji od dosta mekanog kamena vapnenca pomiješa- nog s vapnom Način zidanja: kamen lomljenak (šibra) s vapnenom žbukom (u nacrtu pod br. 3). 4) U zapadnom sklopu katedrale, u produžetku prokopa između trećeg i četvrtog pilana (računajući od svetišta) otkopan je dio zida duljine oko 240 cm. Debljina nije ustanovljena, jer prokop nije proširivan, ali taj zid gotovo ulazi u temelje

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.