Affordable Access

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜRESEL ISINMA” KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR ALGILARI Metaphor Perceptions of Social Studies Teacher Candidates towards the concept of “Global Warming”

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZET Sanayi devrimiyle birlikte yaşanan hızlı sanayileşme sonucunda doğal dengenin bozulmasına neden olan insanların, gerekli önlemler alınmadan çeşitli etkinliklerinin devam etmesi hâlinde, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin yaşanacağı, kesin bir dille ifade edilmektedir. Bu doğrultuda önlemlerin alınması yeryüzünde yaşam alanlarının korunması ve yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda geleceğin mimarı olan öğretmenlere ve bu süreçte ev sahipliği yapan eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmada, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının küresel ısınmayı nasıl algıladıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan "olgubilim (görüngübilim, fenomenolojik) deseni" kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 115 öğrenci oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının "Küresel Isınma" kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla, öğretmen adaylarına "Küresel ısınma ......... gibidir. Çünkü ........." ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış form dağıtılarak yalnızca bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler içerik analizine uygun olarak çözümlenmiştir. Katılımcılar küresel ısınma kavramına ilişkin toplam 42 geçerli metafor üretmiş ve bu metaforlar 8 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların küresel ısınma kavramını doğru algıladıkları ancak neden sonuç ilişkisi kuramadıkları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Metafor, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı ABSTRACT If human beings, who are giving harm to the natural balance of the world as a consequence of the rapid industrialism experienced with industrial revolution, perpetuate a variety of activities without taking essential precautions, that climate changes caused by global warming will be run through is obviously alleged. In this respect, it is significant to take precaution in relation with this fact so that living spaces could be protected and life could be continued. For that reason, teachers, who are the architects of the future, and education institutions should participate in this process. Therefore, this study aims to reveal perceptions of social studies teacher candidates towards global warming. In this study, phenomenological method, one of the qualitative research designs, have been employed. Study group includes 115 students in Social Sciences Teaching department of the Education Faculty in Siirt University during 2011-2012 academic years. To be able to assess the perceptions of social studies teacher candidates towards "global warming", semi-structured forms in which "Global Warming is like .... Because ...." is written have been distributed to teacher candidates, and teacher candidates have been asked to reveal their perceptions about global warming by making use of only one metaphor. Data gained during this study have been focused in accordance with content analysis. Participants have produced 42 valid metaphors about the concept of global warming, and these metaphors have been classified under 8 different categories. In the end, it has been found out that participants correctly perceive the concept of global warming; however they are not able to establish cause and effect relationship. In this point, some suggestions have been offered. Key words: Global Warming, Metaphor, Social Sciences, Teacher Candidates

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments