Affordable Access

Analitičko-sinestezijska stimulacija i grafomotorna reprodukcija pisanog predloška u ispitanika s cerebralnom paralizom

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ANALITI CKO_SI NESTEZIJSKA STIMULACIJA I G RAFOMOTORNA REPRODUKCIJA PISANOG PREDLOSKA U ISPITANIKA S CEREBRALNOM PARALIZOM SA2ETAK U radu je prikazan teori.iski iprakti6ki model metode analitidko-sinestezijske stimulacije. lspiti- vanjem je obuhvaden uzorak od 33 ispitanika intelektualnog statusa u granicama normale, u dobi od 8; 10 do 15;7 godina, u kojih su brla pilsutni razliditi oblici i stupnjevi cerebralne paralize. Za procjenu uspje5nosti ispitanika u grafomotornim reprodukcijama grafiekih oblika tiiekom ana- litie ko-sinestezijske stimulacije def inirane su varijable: sinesteziiski aspekt osiet - predodZba, korekt- nost reprodukcije bazidnih elemenata grafema, todan odabir i konstrukcija grafidkog znaka, pogre5an odabir i konstrukcija grafidkog znaka, todan odabir ali iskrivljeni elementi grafidkog znaka. Za pro- cjenu uspje5nosti u grafomotornoj reprodukcijr pisanog predlo5ka na podetnom i zavrinom testiraniu definirane su varilable; iskrivljavanje strukture grafidkog znaka, pogre5ke kontaktne lineacije, zamje- njivanje grafidkih znakova, izostavljanje, dodavanje i pogre5ke verbalne reprodukcije. lzvorni podaci, obraaleni analizom varijance, neparametriiskim metodama procjene i Coldiff- spektralnom analizom krivulje 'azvoia, ukazuju na pozitivan ut,ecai ove metode na transformaciiu aferentno-eferentnih mehanizama grafomotorne aktivnosti dieteta s cerebralnom paralizom, kao ina potrebu daljnjeg proudavanja ove instrumentalne insuf icijencije. Miroslav Prstadi6 Fakultet za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu U razliditim oblicima grafomotorne ak- tivnosti (pisani trag, jednostavne linije, cr- tez, geometrijski lik, pisanje) percepcije po prirodi polisenzorne, zahtiievaju uskla- clenost aferentno-eferentnih mehanizama izmeclu sukcesivnih ekscitacija preko razli- ditih putova. Razliditi oblici grafomotorne aktivnosti ostvaruju se u neposrednom od- nosu s neuroloskom maturacijom, motor- nim razvitkom i razvitkom tonusa. Napor perceptivne adaptacije usmjeren je prema osjetima

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments