Affordable Access

Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Educació Social 30 Trabajo comunitario, organización y desarrollo social Autors: Josep Manuel Barbero, Ferran Cortes Títol : Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social Edita: Alianza Editori al. Madrid, 2005 Des de l'inici de les professions socials, com són el treball social o l' educació soc ial, el treball amb la comunitat ha es tat un a pa rt esse ncia l de les metodologies d ' intervenció social. Amb tot, seguint la teoria del pendol, ha estat una metodologia fOfl;a oblidada des de l' atenció primaria a casa nostra entre els 80 i el 2000. En els últims anys la realitat social que ens envolta, cada cop més complexa i canviant, amb fenomens com l' a"1llament social, la migració i la globalització, ha posat de re lleu la necessitat de promoure el teixit i la cohesió social. Així, el trebal l comunitari ha tomat a formar part de la vida quotidiana en alguns barris i pobles. Per aquest motiu és del tot encertat el ll ibre que presentem i el comentari de I'autordel proleg, Tomás Femández, que el qualifica com "un libro necesario en un momento hi stórico oportuno". Tal com diuen els autors, ésessencialment un manual amb una perspectiva de treball comunitari no gremialista. L'aposta és donar e ines per aprendre prac tiques organitzatives aplicables des de di ferents professions socials. La definició de trebal l comunitari és "un tipo de acti vidad que pretende la organización de poblaciones", amb una clara intenció transformadora i de desenvolupament social, millorant les co ndi c io ns de vid a. E Is ro ls de is profess ionals soc ials són ajudar en la constitució de grups i acompanyar- Ios en la realitzac ió de projec tes de desenvolupament social. Una publicació de treball comuni tari des d ' una perspecti va de manual era molt necessana. La seva orientació teorica i practica (comprendre, aprendre i posar -se a treballar) esta enfocada a la formació de professionals i alumnes, amb un emfasi especial en la meto

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F