Affordable Access

Nonordsrepetition, nonordsdiskrimination och metafonologisk förmåga: Finns det några samband och hur påverkar nonordens stavelselängd?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi
Publication Date
Keywords
  • Medicine And Health Sciences

Abstract

Repetition av nonord har ofta använts för bedömning av fonologiskt korttidsminne. Forskning har även visat att samband finns mellan nonordsrepetition och olika språkliga förmågor. Detta har hos forskare väckt ett intresse att utarbeta test för nonordsrepetition för användning i diagnostiskt syfte vid bedömning av barn med språkliga svårigheter. Vilka förmågor nonordsrepetitionen egentligen speglar har undersökts och diskuterats i många studier. Syftet med denna undersökning var att ta reda på om nonordsrepetition har ett samband med auditiv diskrimination av nonord samt huruvida de båda har ett samband med metafonologisk förmåga. Även stavelselängdens påverkan på repetition respektive diskrimination av nonord undersöktes. 41 barn i åldrarna fyra-sex år testades angående repetition och auditiv diskrimination av nonord samt metafonologisk förmåga i form av rimigenkänning och fonemidentifikation. Nonordsrepetitionen bedömdes dels genom analys av antal korrekt producerade konsonanter i procent och dels som rätt eller fel för va!je nonord. Resultaten visar att ett signifikant samband fanns både mellan nonordsrepetition och auditiv diskrimination samt mellan de båda och metafonologisk förmåga. Nonordsdiskrimination hade docK· en tydligare koppling till metafonologisk förrnåga än nonordsrepetition. Ökad stavelselängd hos nonorden innebar en signifikant negativ påverkan på både repetition och diskrimination av nonord. En signifikant könsskillnad fanns gällande repetition och diskrimination av nonord på så sätt att flickor hade bättre resultat än pojkar på de båda uppgifterna. Resultaten diskuteras utifrån aktuell forskning och implikationer inför framtida forskning berörs.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments