Affordable Access

La fachada marítima de Ampurias: estudios geofísicos y datos arqueológicos

Authors
Publisher
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ESTUDI DE TRES INSCRIPCIONS SOBRE PLOM TROBADES A LA NECROPOLIS BALLESTA Empúries, epigrafia, Tabellae defixionum, magia. creences Marta Pi Vázquez* En este estudio se analizan las tres inscripciones de la necrópolis Ballesta de Ampurias, las cuales son un valioso documento sobre el mundo de las creencias populares y de los rituales de magia negra que se lleva- ban a cabo en el seno de la sociedad romana para evitar el control de los dioses del panteón imperial Ernpúries, epigrafia, Tabellae Defixionum, magia. creencias. This study analyses the three inscriptions o? the necropolis Ballesta M, Empuries. This inscriptions have be- come a valuable document about the world of popular beliefs and black magic rituals that were carried out in the heart o? rornan society in order to gc beycnd the control o? imperial pantheon gcds. Ernpúries, epigraphy, Tabellae Defixionum, magic, beliefs. Dans cet étude on analysa les trois inscriptions de la nécropole Ballesta d'Empuries. Cettes inscriptions sont un précieux document sur le monde des croyances populaires et des rituels de magie noire qu'on réalisait au sein de la scciété romaine pcur échapper au control das dieux du panthéon impériae. Empúries, épigraphie, Tabellae Defixionum, magie, croyances. Latro;obaila de les hes Ihinffi insctitffi s o h plorn a la ne& polis Ballesta s'ha de auar en el contexi de les excavacions dutes a teme per M. Alrnagm, al jaciment d'Empúries, entre e$ anys 1944 i 1946. Duran? aquests anys, una serie d'in- tervencions es van centrar en l'excavació de terrenys que quedaven fora del recinte urba de la ciutat romana d'Ern- púries per tal de documentar les necropolis que la rodeja- ven i l'estat en el quai es trobaven (Almagro 1955). La parcel4a d'en Ballesta es situa entre el ccstat de ponent de la muralla romana i I'antiga carretera que ccnduia a Sant Marti d'Ernpúries. Amb unes dirnen- sions de 40 m perla banda ncrd. 100 m perla sud, 185 i 180 m per I'est i l'oest, respectiv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F