Affordable Access

رب‍اع‍ي‍ات‌ رض‍وان‌

Keywords
  • رباعي‌
  • شعر

Abstract

,آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ه‍وال‍ل‍ه‌ ال‍م‍س‍ت‍ع‍ان‌ س‍پ‍اس‌ اف‍زون‌ از ح‍د و ق‍ی‍اس‌ خ‍اص‍ه‌ ذات‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍اش‍د روزی‌ ک‍ه‌ س‍ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍خ‍ن‍م‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: س‍رای‍ن‍ده‌، ک‍ه‌ از ش‍اع‍ران‌ دوره‌ ن‍اص‍ری‌ اس‍ت‌ ب‍ن‍اب‍ر ق‍ول‌ خ‍ود از زم‍ان‌ ول‍ی‍ع‍ه‍دی‌ ش‍اه‌ (= ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌" چ‍اک‍ر و خ‍دم‍ت‍ک‍ار پ‍ادش‍اه‌ ب‍وده‌، دری‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ رب‍اع‍ی‍ات‍ی‌ دارد و ه‍ر ی‍ک‌ از آن‍ه‍ا م‍ب‍ی‍ن‌ س‍ف‍ری‌ ی‍ا گ‍ف‍ت‍اری‌ ی‍ا ع‍م‍ل‍ی‌ از ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ اس‍ت‌

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.