Affordable Access

EasyPacking / EasyPacking

Authors
  • kabela, jan
Publication Date
Jun 06, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomov´a pr´ace se zaby´v´a aplikac´i EasyPacking pro OS Android. Tato aplikaci by mˇela napom´ahat uˇzivatel um nezapomenout si ˇz´adnou vˇec pˇri cest´ach. V t´eto aplikaci bude moci uˇzivatel vytv´aˇret seznamy vˇec´i, kter´e si na cestu bere. Z´arovenˇ bude tyto seznamy uˇzivatel popisovat za pomoci c´ilov´e destinace,aktivitscestouspojeny´ch,vˇekuapohlav´i.Taktovytvoˇren´eseznamy budou ostatn´i uˇzivatel´e moci vyhled´avat a pˇredmˇety si sbalit. Jednotliv´e pˇredmˇety budou rozdˇeleny podle m´istnost´i, kde se obvykle v bytˇe nach´azej´i. Pro realizaci aplikace bude nutn´e vytvoˇrit aplikaˇcn´i server. Na tomto serveru se budou zpracov´avat data potˇrebn´a pro chod aplikace. Z´arovenˇ server bude spolupracovat s datab´az´i pro ukl´ad´an´i jednotlivy´ch seznam u. Pro komunikaci mezi serverem a aplikac´i je pouˇzit protokol HTTPS. Data se pˇren´aˇsej´i ve struktuˇre JSON. Pro datab´azi je zvolena technologie PostgreSQL. Aplikace je vytvoˇren´a pomoc´i jazyku Kotlin. Server je vytvoˇren v jazyku Ruby on Rails. Vy´sledkem t´eto pr´ace je otestovan´a aplikace EasyPacking spolu s aplikaˇcn´im serverem a datab´az´i. / This diploma thesis's goal is to develop and aplication EasyPacking for OS Android. This application should help users with packing. In this aplication will users be able to create packing lists with items they are going to pack. Userswilladdcriteriatothesepackinglists.Thecriteriaconsistofdestination, activitiesthatuserswillbedoingontherevacation,ageandsex.Userswillbe able to search packing list based on these criteria. Each item in packing list will be devided into rooms in flat where thet can be usually found. It will be necessary to develop an aplication server for this aplication. This aplication server will be will be providing the aplication with data. Also it is necessary to create a databse for storing this data. For communication between aplication server and aplication will be used HTTPS protocol. The data will be transferred in JSON structure. Database will be created using PostgreSQL. Aplication will be developed in Kotlin. The result of this thesis will be tested aplication EasyPacking with aplication server and database.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times