Affordable Access

OLTU/HOVAK (ALATARLA) KÖYÜ'NDE ESKİ TÜRK SANATININ İZLERİNİ TAŞIYAN BİR TARİHİ KALINTI / Historical Monurnent Showing Traces Of Ancient Turkish Art At Hovak (Alatarla) Village Near Oltu

Authors
Publisher
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF INSTITUTE OF FINE ARTS
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖzetErzurum'un Oltu ilçesinin Hovak (Alatarla) Köyünde xı-Xıı.yüzyıııara tarihlenen bir kale şato bulunmaktadır. Ulaşım) güç olan köyüngüneydoğusunda, eğimli bir arazide kurulmuş olan kale-şato, stratejik bakımdan daönem taşımaktadır.Milattan önceki Vıı-VI. yüzyıllarda Orta Asya'dan büyük göçlerle gelenhalkın bir kısmı da buraya yerleşmiştir. Ksenofon'un "Onbinlerin Dönüşü" adlıeserinde zikrettiği Tavok'ların yurdu olan çevre halkı, bu göçlerle buraya gelipyerleşen Orta Asya halklarından Saka (İskit) lardı. Daha sonra gelen Kıpçaklarla dayöre yöredeki Türk nüfusu giderek artmıştı. Şamanist, Musevi, Hıristiyanlık veİslam dinleri çerçevesinde faaliyet gösteren halk, Selçuklular zamanında kısmen,Osmanlılar zamanında büyük çoğunlukla İslamiyeti kabul etmişlerdi.Bu makalede Orta Asyalı gelenekleri Anadolu-Türk kültürü çerçevesindesentezleyen yöre halkınca burada yaptırılan tarihi yapılardan ortaçağ geleneklerinintemsilcisi bir şato-kale üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler: Hovak, kale-şato, Tavoklar, sakalar, Kıpçaklar. AbstractA fortress/castle dating to the 1Jth- ı 2th centuries A.D. has been identifıed atthe viIIage of Hovak (Alatarla) viIIage of the Oltu Town in the Erzurum Province.This fortress is located on a strategically important point on a sloping ground nearthis yillage that is difficult to reach by tand.Part of the people arrived during the great wave of immigrations from thecentral Asia during the seventh and sixth centuries B.C. also settled in this area. It is Jikely that the Scythians (Saka) arrived in this area previously occupied by theTavoks mentioned by Xenophon Who wrote around 400 B.C. With ther arrival ofKıpchaki, the number of Turks in the region increased. populations of the areabelonging to Shamanism, Judaism, and Christianity partially accepted Islam duringthe Seljuk period, while the majority of these populations converted to Islamduring the Otoman dominion.This article focuses an a fortress/ castle which represents a syntheis ofCentra!-Asian traditions within an Anatolian-Turkısh culture. The monument alsoreflect Medieval traditions to a great extent.Keywords: Hovak, Fortress/ Castle, Tavoks, Saka, Kıpchaki

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F