Affordable Access

Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije - Split (URBS) 1947-2008. Split : Državni arhiv u Splitu, Grad Split, Društvo arhitekata Splita, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, 2012. 721 str.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi i recenzije / Reviews 387 Arh. vjesn. 56(2013), str. 343-404 Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije - Split (URBS) 1947-2008. Split : Državni arhiv u Splitu, Grad Split, Društvo arhitekata Splita, Fakul- tet graðevinarstva, arhitekture i geodezije SveuËilišta u Splitu, 2012. 721 str. Knjiga je objavljenja u izdanju Državnog arhiva u Splitu, Grada Splita, Druš- tva arhitekata Splita i Fakulteta graðevinarstva, arhitekture i geodezije SveuËilišta u Splitu i rezultat je spašavanja gradiva URBS-a, njegovog sreðivanja i objavljivanja. Na temelju zapisniËkog pregleda arhivskog i registraturnog gradiva URBS-a 1998. godine, Državni arhiv u Splitu je odredio smjernice za sanaciju stanja arhiva, a 2000. godine je Dragutin Matoši≥, umirovljeni arhitekt i dugogodišnji djelatnik URBS-a zapoËeo sa sreðivanjem i spašavanjem arhivskoga gradiva URBS-a koji je 2008. godine proglasio steËaj i prestao s djelovanjem. Sreðeno gradivo je 2002. godine predano Državnom arhivu u Splitu na trajno Ëuvanje. Dragutin Matoši≥ je izradio Pregled arhiva i doku- mentacije URBS-a i do svoje smrti 2007. godine radio je na njegovim dopunama, ali nije doËekao tiskanje. Knjiga je podijeljena na dva glavna poglavlja: O UrbanistiËkom zavodu Dalma- cije i njegovu arhivu i dokumentaciji i Popis arhiva i dokumentacije UrbanistiËkog za- voda Dalmacije. U prvom poglavlju donosi povijesni pregled UrbanistiËkog zavoda Dalmacije - Split (URBS) u razdoblju od osnutka 1947. pa do steËaja 2008. godine i obja- šnjava ustroj ustanove, kao i arhive koji su se u sklopu URBS-a Ëuvali kao zasebne cje- line. Opisan je tijek pregleda arhiva UrbanistiËkog zavoda Dalmacije od 1967. do 1998. godine od strane Državnog arhiva u Splitu, primopredajni zapisnici i potvrde arhiv- skoga gradiva (spisi, karte, nacrti, peËati, biblioteke) od 1958. do 2011. godine s prilože- nim preslikama potvrda primopredajnih zapisnika. Drugo poglavlje Popis arhiva i do- kumentacije UrbanistiËkog zavoda Dalmacije Ëini najve≥i dio knjige.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F