Affordable Access

CITES: una eina per a preservar la diversitat biològica: el conveni relatiu al comerç internacional de les espècies amenaçades de la fauna i de la flora silvestres

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Josep Germain i Otzet Geògraf EL CONVENI RELATIU AL COMERÇ INTERNACIONAL DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES DE LA FAUNA I DE LA FLORA SILVESTRES Una de les principals eines per a la protecció del medi natural i dels diferents organismes que en formen part és la que es basa en l’establiment de polítiques i mesures de protecció dels espais de més alt valor ecològic i de les espècies considerades com a amenaçades d’extinció o molt rares. En el cas de la protecció dels espais naturals, s’utilitza la normativa de caire nacional (parcs naturals, parcs nacionals, reserves naturals, etc.), l’existent a l’àmbit europeu (Directiva Hàbitats) o l’establerta pels diferents tractats internacionals (Conveni de Ramsar sobre les zones humides, Conveni sobre el patrimoni mundial, etc.). En tots aquests casos es tracta de determinar l’àmbit a protegir, sovint a partir de l’aplicació de criteris científics, i establir els mecanismes de regulació dels usos que s’hi poden dur a terme i els mitjans per a la seva gestió. En el cas de les espècies, tant de la fauna com de la flora, es tracta de protegir aquelles que es troben amenaçades, ja sigui a causa de determinades pressions o per les seves pròpies carac- terístiques (endèmiques, molt rares, etc.). Per facilitar la protecció d’aquestes espècies, la Unió Mundial per a la Natura (UICN) ha establert amb una sòlida base científica els crite- ris per elaborar les anomenades llistes vermelles o llistes d’espècies amenaçades, les quals classifiquen les espècies en diferents categories (vulnerables, en perill, en perill crític, etc.). Sovint són aquestes espècies les que a través de la legislació nacional, comunitària (Directiva Ocells) o internacional (Conveni de Berna sobre la protecció del medi natural a Europa, Conveni de Bonn sobre les espècies migratòries, etc.) es declaren protegides i es regula tota activitat que pugui afectar-les negativament. L’experiència obtinguda en l’aplicació de les diferents polítiques de conservació, ha demos- trat que és molt més fàcil prote

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F