Affordable Access

رعایت آیین اخلاق پرستاری از دید‌گاه پرستار و بیمار در یکی از بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

Authors
Publisher
Medical Ethics
Publication Date
Keywords
  • اخلاق پرستاری، رعایت، دیدگاه پرستار و بیمار

Abstract

پرستاران بزرگ‌ترین گروه ارائه‌کننده خدمت در سیستم درمانی بوده و تأثیر به سزایی بر کیفیت مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی داشته و رعایت موازین اخلاقی عامل مؤثر برای بهترشدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش مقایسه دیدگاه بیماران (گیرندگان خدمات درمانی) و پرستاران (ارائه‌کنندگان خدمات درمانی) در خصوص میزان رعایت اصول و ارزش‌های اخلاق پرستاری در یکی از بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده و در یکی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیم‌سال اول 1391 انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و 37 سؤال در خصوص میزان رعایت اصول و ارزش‌های اخلاق پرستاری بود که توسط 100 بیمار و 100 پرستار تکمیل گردید. برای تعین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوی و همچنین برای تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (89/0). اطلاعات به دست‌آمده توسط نرم‌افزارSPSS 16 مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد میانگین میزان رعایت اصول و ارزش‌های اخلاق پرستاری از دید پرستاران، بالاتر از دید بیماران می‌باشد و این تفاوت معنی‌دار بود (001/0P=). بر اساس نتایج به دست‌آمده سطح رعایت ارزش‌های اخلاق پرستاری از منظر بیماران و پرستاران متفاوت می‌باشد، لذا تدوین برنامه‌های آموزشی منظم و مداوم در زمینه اهمیت و رعایت اصول اخلاق پرستاری در بیمارستان‌ها پیشنهاد می‌شود، زیرا عملکرد اخلاقی یکی از مؤلفه‌های اصلی ارائه مراقبت با کیفیت و شایسته به بیماران می‌باشد.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments