Affordable Access

Formes de cessió i estratègies de gestió patrimonial a Galícia. La família dels Vázquez de Parga (1750-1862)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Formes de cessió i estrategies de gestió patrimonial a Galícia. La familia dels Vázquez de Parga (1 750-1 862)* Xosé R. VeigaAlonso Universitat de Santiago de Compostela Introducció Durant els poc més de cent anys que cobreixen les dates extremes en que s'em- marca aquesta investigació, els Vázquez de Parga, en les visites al notari, deixaren consthncia de les variades formes a partir de les quals organitzaren histbricament el patrimoni. Aquest treball, basant-se en l'univers empíric que proporciona la consul- ta dels fons notarials corresponents a les zones de Lugo capital i Vilalba, intenta acostar-se a la dinamica d'aquesta gairebé arquetípica farnília de la petita noblesa gallega (la ~fidalguían),' en la qual la gestió de fons patrimonials en forma de terres i rendes es veié sempre completada amb activitats paral.leles que abastaren des del comerc i les activitats de préstec fins a l'exercici de carrecs públics, múltiples fonts d'ingrés que s'han de tenir en compte a l'hora d'analitzar i avaluar les eleccions estrategiques que regien l'administració de les seves possessions. De fet, la hipbtesi de partida en la qual se sostenen les pagines següents és consi- derar l'activitat econbmica com a element integrant d'un tot mis ampli en el qual es troba, precisament, la seva justificació, de manera que pretendre una analisi d'a- questa activitat sense tenir en compte els múltiples condicionants extraeconbmics * Aquest trebdl s'inciou en el projecte d'investigació <<A corisolidación histórica da pequena explo- tación ila Galicia contemporánea)), financat per la Dirección Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia. Agraeixo els suggeriments dels avaluadors anbnims que, en la mesura del possible, he intentat d'incorporar al text. La versió catalana que avui presentem ha esrat traduida per Vidal Sol& Larnarca. 1. S6n aproximacions a la realitat histbrica de la ~fidalguia,, gallega R. VILLARES PAZ. Lapropie- dnd k /a tierra en Galicin, 1500 -1936. Madrid: Siglo x

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments