Affordable Access

L'ordenació del terriotori al Regne Unit a les rodalies d'instal.lacions amb perills greus

Authors
Publisher
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revista policia 23 CAT_Revista policia 1. INTRODUCCIÓ Des de 1972, al Regne Unit s’ha legislat en matèria de planificació local per obligar les autoritats competents en aquest àmbit a obtenir assessorament del Health and Safety Executive (d’ara endavant HSE) sobre les implicacions en segu- retat associades a les zones al voltant d’unes instal·lacions amb perills greus.2 El motiu d’aquest assessorament del HSE prové de l’estratègia descrita en les recomanacions del Comitè Consultiu d’Alts Riscos (Advisory Committee on Major Hazards, d’ara endavant ACMH) 1976-1984, fundat per la Comissió de Salut i Seguretat el 1974 arran del desastre químic de Flixborough: 1. Article traduït de l’original en anglès al català per Gerard Newell Pelejero. 2. En anglès, hazard, és un perill no quantificat. Un cop quantificat el perill parlem de risc [nota del tra- ductor]. Des de l’experiència i d’una manera molt tècnica, aquest article ens apropa a la visió de com es gestionen els riscos tecnològics i el territori a la Gran Bretanya, que va abordar el tema ja l’any 1972. El sistema PADHI proporciona un asses- sorament de qualitat a les autoritats locals competents en urbanisme; és un model cen- tralitzat des del punt de vista del coneixement tècnic però a la vegada descentralitzat ate- nent a la real capacitat de decisió que mante- nen les autoritats locals, i que és àmpliament descrit en l’article. Un sistema a tenir en compte en qualse- vol iniciativa de fer una política de seguretat pública sostenible en la sempre conflictiva relació entre territori, risc, interès general i interessos econòmics dels agents involucrats. From the experience and in a highly technical way, this article analyses how tech- nological risks and territory are managed in Great Britain since 1972 when first arrange- ments were applied. The PADHI system provides quality advice to the competent authorities in plan- ning, it is a centralized methodology from the standpoint of technical knowledge but at the same time it

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments