Affordable Access

Vjeran Katunarić - Sporna zajednica. Novije teorije o naciji i nacionalzmu

Authors
Publisher
Croatian Sociological Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MAK-Rev-za-sociologiju-3-4-20... Vjeran Katunari} SPORNA ZAJEDNICA. NOVIJE TEORIJE O NACIJI I NACIONALIZMU Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo, 2003, 335 str. Dok ve}ina recenzija knjiga u dru{tve- nim znanostima zapo~inje te obiluje razli~i- tim pridjevima, ova bi trebala zapo~eti prilo- gom. Naime, napokon se pojavila knjiga hrvatskog autora na hrvatskom jeziku koja nakon du`eg vremena ne prikazuje samo razli~ite klasi~ne i suvremene teorije nacije i nacionalizma, ve} ona daje vrlo va`an dopri- nos op}oj dru{tveno znanstvenoj raspravi o teorijskoj i politi~koj relevantnosti koncepa- ta i teorija o naciji i nacionalizmu. Ona upot- punjuje i zaokru`uje suvremena fragmenti- rana i dekontekstualizirana promi{ljanja na- cije, nacionalnosti, dr`avljanstva i naciona- lizma kao doktrine ali i kao pokreta te isti~e relevantnost suvremenih teorija i znanstve- nih rasprava za politi~ke procese. To je vje- rojatno prva knjiga na hrvatskom jeziku ~iji autor suvereno ulazi u rasprave, a ~esto i u konflikte s najcitiranijim suvremenim dru- {tvenim znanstvenicima te u njima (uglav- nom) predstavlja uvjerljivije argumente. Ka- ko je to uspio? Nakon 335 strana zanimljivo pisana teksta mo`e se pogrije{iti i preuranjeno re}i – vrlo jednostavno; autor nije dozvolio da ga prevladavaju}a `ablja perspektiva suvreme- nih svjetskih autora zavede u uglavnom be- splodne rasprave o mogu}nostima (re)defi- niranja pojedinih aspekata nacije i naciona- lizma. Me|utim nije jednostavno ostati do- sljedan prvotnoj ideji o neraskidivoj analiti- ~koj vezi nacije i nadnacionalnih sistema od njihova stvaranja u 19. stolje}u do njihova iz- mjeni~na nadopunjavanja i sukoba u doba globalizacije te nuditi kontekst i zna~enje prili~no izdvojenim, suvremenim partikular- nim interpretacijama nacionalizma. No, au- tor je ipak ostao dosljedan te je ponudio konzistentna kriti~ka obja{njenja nedostata- ka ve}inom tempocentri~nih i partikularnih pristupa teoriji nacionalizma dana{njice. Najve}a vrije

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments