Affordable Access

Nevenka Bezić-Božanić SELČANI 18. I 19. STOLJEĆA

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

15rp.qxd Tomislav Smeri} SPARTA USRED BABILONA? Sociologijski aspekti vojne profesije Hrvatska sveu~ili{na naklada, Zagreb, 2005., 621 str. Nakon vi{e zna~ajnih autorskih doprino- sa na podru~ju urbane sociologije i socijal- ne ekologije, sociolog Tomislav Smeri} pred- stavlja 2005. {iroj znanstvenoj javnosti knji- gu Sparta usred Babilona?, a samim podna- slovom Sociologijski aspekti vojne profesije obvezuje se na nimalo jednostavnu znan- stvenu zada}u: napisati prvi temeljit i iscr- pan ud`benik s podru~ja sociologije voj- ske. Zahvaljuju}i tome, a uz ve} prija{nji znanstveni doprinos prof. Ozrena Žune- ca, hrvatska sociologija postaje nezaobila- zan sudionik u svjetskom sociologijskom referentnom okviru istra`ivanja vojske i rata. Na po~etku Uvoda autor otkriva ka- ko njegov naslov: Sparta usred Babilona? po- stavlja pitanje koliko je aktualna i istinita ocjena Samuela Huntingtona o vojnoj in- stituciji kao svijetu "ure|ene jasno}e... sto- pljene ljepote i korisnosti" usred civilnog okru`ja "nepovezanih i slu~ajno zdru`e- nih elemenata", pa odmah podnaslovom Sociologijski aspekti vojne profesije definira pristup kojim `eli odgovoriti na to pitanje. Prvo poglavlje, Sociologijski pristup profesijama i vojni poziv kao profesija, razma- tra pristupe, konceptualne aparate i prob- lemske sklopove tematiziranja profesija u istra`iva~koj tradiciji sociologije profesija, kao pretpostavke zasnivanja polaznoga te- orijsko-metodolo{kog okvira analize obilje- `ja vojne profesije. Poglavlje u po~etku da- je pregled teorijskih pristupa profesija, u kojemu se nagla{ava marginalan polo`aj sociologijske poddiscipline koja se bavi pro- fesijama, nakon ~ega slijedi pregled pri- stupa profesijama u dru{tvenim znanosti- ma s naglaskom na sociologijskim istra- `ivanjima profesija, me|u kojima se iz- dvajaju esencijalisti~ki (pristup usmjeren glavnim bitnim obilje`jima), strategijski (konfliktni ili pristup orijentiran na nagla- {avanje profesionalne mo}i) i temporalni pristup, orijentiran na analizu odn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F