Affordable Access

Eleccions a Dinamarca, Corea del Sud, Equador, RFA

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

I DINAMARCA RATIFICA EL PRINCIPI Les eleccions generals celebrades a Dinamarca, nomes vuit mesos després de les anteriors, no han resolt els pro- blemes que, segons el primer ministre danes, Poul Schlüter, havien fet neces- saria la seva convocatbria. Uns proble- mes que es deriven del fet que la politi- ca exterior del gabinet conservador de Poul Schlüter, esta dictada per les for- ces politiques d'esquerra, a I'oposició. Tant 6s així que el passat dia 14 d'abril el Parlament danes va adoptar una re- solució presentada pels social- dembcrates segons la qual: -Com que el Folketing (Parlament) esta d'acord en la politica danesa dels últims trenta a- nys de no acceptar armament nuclear al seu territori, cal ara que el govern in- formi els vaixells visitants d'aquest fet, perque no es vulneri la voluntat del po- ble danesn. La resolució adoptada pel Parlament de Dinamarca suposava la vint-i-tresena derrota del gabinet conser- vador d'Schlüter, dels últims sis anys, gairebé totes en materia de política ex- terior i de defensa. Segons el primer mi- nistre danes, estava molt clar que la re- solució posa en perill la pertinenca de Dinamarca a I'OTAN, perque si s'obli- ga a cada capita de vaixell que fondeja en aigües territorials daneses a submi- nistrar informació de la carrega que transporta, s'interfereix en la conducta britanica i nord-americana de no explicitar-ho, i per tant es lesiona la co- hesió de I'Alianca. D'aquesta manera, emparant-se en la complicitat britanica i nord-americana -paisos que van de- cidir interrompre les visites de les seves flotes a Dinamarca. en protesta pel que consideren un perill per I'essencia ma- 1 teixa de I'OTAN-. el primer ministre danes va plantejar I'elecció com una al- ternativa en la que s'havia de decidir la pertinenca o no de Dinamarca a I'Alian- ca Atlantica. Els resultats d'aquests comicis no han resolt, pero, com deiem al comen- cament, aquesta disjuntiva, i I'únic que s'ha aconseguit ha estat el refor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments