Affordable Access

Teatres:Teatre Bartrina- Companyia Vila-Davi

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

En alties temps. quan entre la joventut reusenca hi havia menys eicriptors i més adorhdors ferYents d e la literatura catalana. I'sctuaeió d e Is companyia Vila-Davi hauria despertat patribticí entusia.mec que s'hauiien traduit en frenktiquer aclamacions als joves artistes que van sembrant per la nostra terra la llevor del sela ar i incomparable. Avui la tasca d e I'esmeniada ccmpanyia va desenrotllant-se en un ambieni d'indifcrincia que és el caracteristic d e la nostra població per lot lo que es refereix a l 'ait o la . literatura. Mentre els nostrer joves no treballin m6s que per a la propia gloria o per a la d e l'amie incon- dicional; meritre visquin aillats i'un d e I'altre enve- jant-se o escarnint-se; me~ i t r e no f o r m i n u n f o ~ u s ~ r o u potent p e r a irradiar la seva influencia a la cultura pública, cal reiiunciar a to ta empresa artistica sin6 volém mostrar-nos molt inferiors. en amor al nontre art, a la resta dels pobles importants d e Cstalunya. No vol dir sixb q u e la Vila i En Davi no hagin aeonreguit un kxit formidable i definitiu s m b el seu ^ trebali que necessariament ha d e triomfar en to t s els públics : la eoneurreneia a les funcions ha siput nombrosa, les ovacions continuades ... pero eis aplau- diments no han tingut aquella efusió que neix d e la eomunió espiritual d e les animes. 1 a f E que ben poques vegades s'ens oferir i ocaliió l d e poguer gaudir tan intenses i pures emocions sr- tistiqiies. La Vila és la m é i portentosa actriu dra- rnitica que coneirim. Cap altra com ella sap refle- xar la dolor ni fer glatir el cor dels espectadors. En les escenes emotives, el rortre d e I'actriti es trsnsíi- gura, els seus ullr guspiregen, la seva veu gemega i plora amb soiioritats $arpa, la reva figura es divi- nitza i s 'apeganta ... Qui, dels qui l'hem vista en *Hora d'amor i d e tristesas, pod r i oblidar-la? El dia que la Vila sapiga vencer la seva modestia i vulgui assoli

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F