Affordable Access

การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและกิ่งอำเภอ
  • หน่วยศึกษานิเทศก์
  • การนิเทศการศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์
  • การปฏิบัติงาน

Abstract

ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า งานพัฒนาวิชาการ ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร และการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบคือ บุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ และขาดการส่งเสริมให้บุคลากรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร งานโครงการที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานโครงการแนะแนวในโรงเรียน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยวิธีการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การผลิต จัดทำสื่อและเครื่องมือการนิเทศ การให้คำปรึกษา เป็นวิทยากร ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ ผู้บริหารและครูไม่เห็นความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน งานโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ โครงการนิเทศภายในโรงเรียน โครงการนิเทศทางไกล โครงการอาหารกลางวัน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการนิเทศ ติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ งานวิจัยประเมินผลและบริการ ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การจัดทำป้ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการจัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การเป็นวิทยากร การนิเทศติดตามผล การศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนดีเด่น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร การให้คำแนะนำปรึกษา การจัดระบบการให้บริการยืมสื่อ การจัดประชุมปฏิบัติการผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน การจัดประกวดห้องสมุดดีเด่น การจัดอบรมครูบรรณารักษ์ ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการได้ครบ โรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่จัดห้องสมุดและมุมหนังสือของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ไม่อำนวย งานโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ งานกลุ่มโรงเรียน โดยวิธีการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบ คือ ขาดบุคลกร งานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การจัดทำโครงการพัฒนากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ปัญหาที่ส่วนใหญ่พบคือ งานที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่งานวิชาการโดยตรง

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments