Affordable Access

Flor de Card, núm. 219

Publisher
Associació Cultural Flor de Card
Source
Legacy

Abstract

AGOST-SETEMBRE DE 1995 * N°.219 111111~00•~1111.1.1~~0~~1~...11.111~.111.! .......... Editorial pag 2 (178) 1 Contribucions urbanes En el primer ple ordinari d'aquesta legislatura, i amb els vots favorables de l'actual equip de govern, la Corporació va aprovar augmen- tar en un 33% la contribució urbana dels llorencins, passant del 0'3% al 0'4% del valor cadastral. I com que l'any passat, amb la revisió del ca- dastre, la pujada es va situar als voltants del 150%, tenim que en aquests dos anys el nostre rebut de contribució s'ha més que triplicat. Els defensors de la pujada argumenten que a pobles veïnats, com Son Servera, el percentatge que cobren és encara més alt. Vegem, en a- quest sentit, el que publicàrem a l'Editorial d'octubre de 1993: "El preu final del rebut -que en línies generals no el consideram excessivament ele- vat, exceptuant algunes zones- ve donat per dos conceptes: la valoració del 'immoble i el percentatge que hi cobra l'Ajuntament. És aquí on creim que s 'ha perjudicat més els llorencins, ja que si bé de moment el per- centatge és baix -un 0'3% , i deim de moment perquè és molt probable que prest passem a un 0'4 o un 0'45%- no ho són tant les valoracions, i a- quest fet repercuteix de manera directa sobre un caramull d'altres imposts relacionats amb l'immoble: la declaració de la renda, la del patrimoni, les compra vendes, donacions, herències, etc. Pensem que quan es ven una casa les depeses de tramitació són elevades: entre el Registre, els Im- posts i la gestoria se situen als voltants del 7'5% sobre el preu escriptu- rat, i aquest no pot esser inferior al cadastral. Si haguessin posat un preu més baix -com ho han fet, per exemple, a Son Servera-, i un percentatge major, l'Ajuntament hauria recaptat igual que ara, i en canvi els usuaris n'haurien sortit molt més beneficiats". Dissortadament, el temps ens ha donat la raó. Quan a una casa, a una empresa, o a un organisme públic no bas- ten els dobbers que entren per fer front als que surten, només hi ha

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.