Affordable Access

Flor de Card, núm. 219

Publisher
Associació Cultural Flor de Card
Source
Legacy

Abstract

AGOST-SETEMBRE DE 1995 * N°.219 111111~00•~1111.1.1~~0~~1~...11.111~.111.! .......... Editorial pag 2 (178) 1 Contribucions urbanes En el primer ple ordinari d'aquesta legislatura, i amb els vots favorables de l'actual equip de govern, la Corporació va aprovar augmen- tar en un 33% la contribució urbana dels llorencins, passant del 0'3% al 0'4% del valor cadastral. I com que l'any passat, amb la revisió del ca- dastre, la pujada es va situar als voltants del 150%, tenim que en aquests dos anys el nostre rebut de contribució s'ha més que triplicat. Els defensors de la pujada argumenten que a pobles veïnats, com Son Servera, el percentatge que cobren és encara més alt. Vegem, en a- quest sentit, el que publicàrem a l'Editorial d'octubre de 1993: "El preu final del rebut -que en línies generals no el consideram excessivament ele- vat, exceptuant algunes zones- ve donat per dos conceptes: la valoració del 'immoble i el percentatge que hi cobra l'Ajuntament. És aquí on creim que s 'ha perjudicat més els llorencins, ja que si bé de moment el per- centatge és baix -un 0'3% , i deim de moment perquè és molt probable que prest passem a un 0'4 o un 0'45%- no ho són tant les valoracions, i a- quest fet repercuteix de manera directa sobre un caramull d'altres imposts relacionats amb l'immoble: la declaració de la renda, la del patrimoni, les compra vendes, donacions, herències, etc. Pensem que quan es ven una casa les depeses de tramitació són elevades: entre el Registre, els Im- posts i la gestoria se situen als voltants del 7'5% sobre el preu escriptu- rat, i aquest no pot esser inferior al cadastral. Si haguessin posat un preu més baix -com ho han fet, per exemple, a Son Servera-, i un percentatge major, l'Ajuntament hauria recaptat igual que ara, i en canvi els usuaris n'haurien sortit molt més beneficiats". Dissortadament, el temps ens ha donat la raó. Quan a una casa, a una empresa, o a un organisme públic no bas- ten els dobbers que entren per fer front als que surten, només hi ha

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F