Affordable Access

Gränsfall : en undersökning om skillnader mellan inomhus- och utomhusaktiviteter i förskolan

Authors
Publisher
SLU/Dept. of Urban and Rural Development
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Utemiljö I Förskolan
  • Utomhuspedagogik
  • Förskolegårdar

Abstract

Mall för kandidat Journal of Gränsfall. En undersökning om skillnader mellan inomhus- och utomhusaktiviteter i förskolan Av Märta Alsén Kandidatarbete vid institutionen för stad och land, SLU Uppsala 2011 1 Kandidatarbete vid institutionen för stad och land i Uppsala, LA- avdelningen EX0529 Kandidatarbete i landskapsarkitektur, 2011, 15hp på landskapsarkitektprogrammet © Märta Alsén Titel: Gränsfall- en undersökning om skillnader mellan inomhus respektive utomhusaktiviteter i förskolan Omslagsfoto: Märta Alsén Nyckelord: Utemiljö i förskolan, utomhuspedagogik, förskolegårdar Handledare: Petter Åkerblom, institutionen för stad och land Examinator: Susan Paget, institutionen för stad och land Nivå: Grundnivå C Online publication of this work: http://epsilon.slu.se/ 2 Introduktion Jag hade en bild av att barn på förskolor tillbringar en stor del av dagen inomhus. Att större barn som har börjat skolan tillbringar nästan all sin tid inomhus och av de vuxna ute i arbetslivet är det bara ett fåtal som någonsin är utomhus under sin arbetsdag. Jag föreställde mig att förskoletiden är en relativt fri del i ett barns skolgång och här fanns möjligheter att lägga grund för ett nytt tänkande kring vad man kan göra inomhus respektive utomhus. Detta var bakgrunden till att jag valde att undersöka synen på inomhusaktiviteter respektive utomhusaktiviteter i förskolan. Syfte Den tes som jag vill undersöka är att även förskolor med en tydlig utomhusprofil har vissa aktiviteter som alltid bedrivs inomhus. Är gränsen för vad som är inomhusverksamheter respektive utomhusverksamheter så tydligt definierad att den är svår att överbrygga? Avgränsningar Det finns mycket forskning inom förskolepedagogik och om att bedriva förskoleverksamhet utomhus (Lärarförbundet, 2005). För att begränsa mig har jag valt att fokusera på gränsen mellan inne och ute- verksamhet i förskolor med I Ur och Skur- pedagogik. Jag ville undersöka om det finns någon

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F