Affordable Access

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 65. Серия: Экономические науки

Abstract

sb65-2 Коммунальное хозяйство городов 251 УДК 330.34 Ю.В.ПАРАНІЧ Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Визначено важливість розгляду запозичень на фондовому ринку для сталого роз- витку інтегрованих структур. Введено до розгляду ризик зміни ступеня інтеграції між різними учасниками угруповання суб’єктів господарювання. Обґрунтовано низку реко- мендацій щодо залучення додаткових ресурсів на фондовому ринку з боку інтегрованих структур. Розвиток і сталість функціонування інтегрованих структур суб’єк- тів господарювання багато в чому визначається наявністю відповідних джерел залучення додаткових ресурсів. Тож будь-які питання, які ви- значають розв’язання означеного напрямку дослідження, є досить ак- туальними. Особливо це стосується інтегрованих структур різних суб’- єктів господарювання, бо саме вони здатні концентрувати ресурси в найбільш передових галузях і синтезувати в одній структурі різнорідні капітали з різними циклами відтворювання. Водночас враховуючи, з одного боку, динамічність розвитку рин- ку корпоративних цінних паперів, а з іншого – незначну інвестиційну активність у корпоративному секторі, яка знерухоміє відповідні цінні папери [10, 12, 13], доцільно зосередити увагу на активізації залучення ресурсів на фондовому ринку. Якщо говорити про активізацію дій на фондовому ринку, то на- самперед доцільно звернути увагу на застосування підходів фінансово- го інжиніринга, який спрямовано на процес створення нових фінансо- вих продуктів за допомогою різних методів та інструментів з метою формування необхідних фінансових потоків, розподілених у часі [2, 6, 8]. Розвиненість означеного інструментарію в якості стимулювання дій на фондовому ринку досить активно розглядається в механізмах залу- чення додаткових ресурсів на фондових ринках розвинутих країн. Так, найбільш привабливою, з погляду

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F