Affordable Access

Michel Onfray: Ateološki traktat: fizika metafizike

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pol misao 2010 1 PRIJELOM.indd 242 Prikaz Michel Onfray Ateološki traktat: fizika metafizike Poduzetništvo Jakić d.o.o., Cres, 2009, 253 str. Ateološki traktat, s upečatljivim podnaslo- vom fi zika metafi zike, programatsko je dje- lo koje nam stiže iz Francuske, čiji je autor svjetski poznati fi lozof i publicist Michel Onfray (r. 1959). Brojne su mu knjige pre- vedene na brojne svjetske jezike, ali je u nas dosad bio “poznat” samo uzgredno, iz časopisne periodike. Znan je i po tome što je 2002. istupio iz akademskog miljea i osnovao Narodno sveučilište u Caenu s je- dinstvenim i heterodoksnim programskim profi lom i besplatnim studijem. Pritom se cijeli projekt fi nancira vlastitim prihodima (uglavnom prodajom Onfrayovih knjiga). Onfray je autor tridesetak knjiga fi lozof- skog karaktera koje koketiraju s temama anarhizma, hedonizma i ateizma, a inspi- rirane su autorima prosvjetiteljstva, struk- turalizma i anarhističke škole. Najpoznati- ja su: Le ventre des philosophes, critique de la raison diététique (1989), Cynismes, portrait du philosophe en chien (1990), L’art de jouir: pour un matérialisme hédo- niste (1991), Théorie du corps amoureux: pour une érotique solaire (2000) i Ateološ- ki traktat (2005). U svojim knjigama On- fray na polemički način pokušava povezati hedonizam s razumom, pri čemu ateizam shvaća kao rezultat i preduvjet osnovnih sloboda čovjeka koje mogu opstojati samo u novom poretku koji nastaje dekonstrui- ranjem triju monoteističkih religija. Ta je temeljna teza detaljno razrađena u knjizi koja se prikazuje. Onfray svoj ateološki projekt, odnosno program predstavlja čitateljima u četirima glavnim cjelinama: Ateologija, Monoteiz- mi, Kršćanstvo, Teokracija; uz glavna po- glavlja knjiga sadrži još kratak Predgovor, Uvod i Bibliografi ju. Polazeći od osnovnih pretpostavki pro- svjetiteljske tradicije, autor se u uvodu kri- tički postavlja prema “duhovnom infanti- lizmu vjernika”, prema njihovu odricanju, odnosno otuđenju od sam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F