Affordable Access

Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Kristologija Prokla Carigradskog, Anto Barišić (ur.). Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BS_2-09..indd 403 recenzije recensions recensiones Knjiga pod naslovom Kristologij a Prokla Carigradskog nastala je iz želje da se, makar i sa zakašnjenjem od preko pedeset godi- na, objavi doktorski rad Tomislava Janka Šagi-Bunića obranjen na Katoličkom bo- goslovnom fakultetu u Zagrebu u rujnu 1951. godine. Središnji dio knjige čini 320 stranica Šagi-Bunićeve disertacij e Kristolo- gij a Prokla Carigradskog (434. – 446.). Prinos tumačenju kalcedonske dogmatske defi nicij e (451.) (17-337). Prethode joj Predgovor priređivača mr. sc. Ante Barišića (5-6) i Pregled doktorskog rada koji je Šagi-Bu- nić čitao na obrani svoje disertacij e (7-16). Kao prilog (339-373) objavljen je reprint knjižice T. J. ŠAGI-BUNIĆ, Kristološka ma- riologij a. Homilij a Prokla Carigradskog o Bo- gorodici, KS, Zagreb, 1976. Na kraju knjige nalaze se kazalo grčkih pojmova (375-377) te pojmovno (378-388) i imensko kazalo (389-393). Sama disertacij a podij eljena je na tri cjeline. Prva cjelina nosi naslov »Povij esno- kritički uvod« (27-82). Nakon kratkoga prikaza razvoja kristološke problematike i nastanka kristoloških kontroverzi koje su se razbuktale početkom četvrtoga desetljeća petoga stoljeća u očitom me- đusobnom nerazumij evanju i sukoblja- vanju antiohij ske i aleksandrij ske kri- stološke škole, Šagi-Bunić daje osnovne informacij e o Proklovu nauku potrebne da bi se razumjelo koliki je njegov do- prinos u stvaranju srednjega puta izme- đu tih dvij u kristologij a. Ujedno ocrtava povij esni kontekst u kojemu je Proklo postao carigradskim biskupom nakon Nestorij eve osude (431. godine). Potom navodi izvore Proklove kristologij e i kritički promišlja dotadašnje prosudbe o autentičnosti i datiranju pojedinih nje- govih spisa. Osobitu pozornost pridaje dvama Proklovim spisima: Propovij edi o Bogorodici (HT) izgovorenoj pred Nesto- rij em 429. godine i Pismu Armencima (TA) iz 435. godine. U drugoj, najopsežnij oj cjelini, autor se u osam poglavlja bavi »Sustav- nim prikazom Proklove krist

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F