Affordable Access

Sobre les Rapsòdies de Montcada de Miquel de Palol

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

SOBRE LES RAPSODIES DE MONTCADA DE MIQUEL DE PALOL Com en el cas dels llibres Odas elementales de Pablo Neruda o Bglogues de Vicent Andrés Estellés, les Rapsddies de Montcada de Miquel de Palol (El Cingle, Valencia 1982) parteixen d'un trac.. tament d'inadequació desmitificadora del gknere clhssic, l'oda o l'kgloga, que, consagrat a temes d'elevada dignitat, perd, en aquest enfocament, el seu objecte temhtic per passar a parlar de la més entranyable quotidianitat dels objectes casolans, i arribar a admetre la intersecció d'enunciats totalment tangencials al fet poetic, com poden ser la recepta de cuina en el cas de Neruda o el sexe més punyent en l'exemple estellesih. Seguint aquesta línia, la rapsbdia de Miquel de Palol, en una primera accepció epica, passa a tractar temes erbtics, amatoris, essencialment quotidians, que es veuen transcendentalitzats en el tracte poetic. Tanmateix, l'algada de l'enfoc de I'autor gironí i l'alenada epica de la seva poesia (inherents al genere que intitula el llibre i presents en la gravetat de la dicció dels seus versos) el situen a un nivell bastant distant de la volguda i entranyable simplicitat del xile, o l'evocador ús dels nivells col- loquial i geogrhfic dialectal del poeta de Burjassot (allb que Vicent Salvador ha anomenat ccL'estructura colloquial del poemaa al seu treball sobre L'Hotel París, publicat al núm. 7 de la revista valen- ciana <(Lletres de Canvi,, i que ja havia estat tractat al volum que aquest publich conjuntament amb Jaume Pérez Montaner el 1981, Una aproximació a Vicent Andrés Estellés). Altrament, una segona accepció del terme rapsbdia, la musical, ens situa davant una poesia cinestksica, sensual, on els diversos br- gans perceptius es confonen en una sola via de coneixement i on la musicalitat dels períodes es fon amb la voluptuositat i la tur- gencia de les imatges més directes o de les elaboracions més plhs- tiques, en un clar para1.lel de l'acte amorós. Alhora, el carhcter d'a- plec de sons popular

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.