Affordable Access

Sobre les Rapsòdies de Montcada de Miquel de Palol

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SOBRE LES RAPSODIES DE MONTCADA DE MIQUEL DE PALOL Com en el cas dels llibres Odas elementales de Pablo Neruda o Bglogues de Vicent Andrés Estellés, les Rapsddies de Montcada de Miquel de Palol (El Cingle, Valencia 1982) parteixen d'un trac.. tament d'inadequació desmitificadora del gknere clhssic, l'oda o l'kgloga, que, consagrat a temes d'elevada dignitat, perd, en aquest enfocament, el seu objecte temhtic per passar a parlar de la més entranyable quotidianitat dels objectes casolans, i arribar a admetre la intersecció d'enunciats totalment tangencials al fet poetic, com poden ser la recepta de cuina en el cas de Neruda o el sexe més punyent en l'exemple estellesih. Seguint aquesta línia, la rapsbdia de Miquel de Palol, en una primera accepció epica, passa a tractar temes erbtics, amatoris, essencialment quotidians, que es veuen transcendentalitzats en el tracte poetic. Tanmateix, l'algada de l'enfoc de I'autor gironí i l'alenada epica de la seva poesia (inherents al genere que intitula el llibre i presents en la gravetat de la dicció dels seus versos) el situen a un nivell bastant distant de la volguda i entranyable simplicitat del xile, o l'evocador ús dels nivells col- loquial i geogrhfic dialectal del poeta de Burjassot (allb que Vicent Salvador ha anomenat ccL'estructura colloquial del poemaa al seu treball sobre L'Hotel París, publicat al núm. 7 de la revista valen- ciana <(Lletres de Canvi,, i que ja havia estat tractat al volum que aquest publich conjuntament amb Jaume Pérez Montaner el 1981, Una aproximació a Vicent Andrés Estellés). Altrament, una segona accepció del terme rapsbdia, la musical, ens situa davant una poesia cinestksica, sensual, on els diversos br- gans perceptius es confonen en una sola via de coneixement i on la musicalitat dels períodes es fon amb la voluptuositat i la tur- gencia de les imatges més directes o de les elaboracions més plhs- tiques, en un clar para1.lel de l'acte amorós. Alhora, el carhcter d'a- plec de sons popular

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F