Affordable Access

Sulejman Bosto, Tihomir Cipek, Olivera Milosavljević (ur.): Kultura sjećanja: 1941. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pol misao 2009 2 PRIJELOM.indd 205 Prikaz Sulejman Bosto, Tihomir Cipek, Olivera Milosavljević (ur.) Kultura sjećanja: 1941. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti Disput, Zagreb, 2008, 184 str. Zbornik Kultura sjećanja: 1941. Povije- sni lomovi i svladavanje prošlosti druga je knjiga proizašla iz istoimenog projekta ko- ji u organizaciji banjalučkog ureda Zaklade Friedrich Ebert okuplja eminentne hrvat- ske, srpske i bosanske društvene i humani- stičke znanstvenike u pokušaju da odgovo- re na pitanje kako su povijesne prijelom- nice – 1918, 1941, 1945, 1991 – utjecale na političku povijest, kulturu sjećanja i na oblikovanje nacionalnih identiteta na pro- storu bivše Jugoslavije. Dok je prva knjiga iz 2007, gotovo identičnog naslova – Kul- tura sjećanja: Povijesni lomovi i svladava- nje prošlosti – upoznala hrvatsku javnost s pojmovima politika povijesti i kultura sje- ćanja te analizirala utjecaj 1918. godine na spomenute fenomene, fokus je druge knji- ge na izrazito važnoj 1941. godini, koja je sudbinski odredila – i još uvijek određuje – formaciju kako nacionalnih identiteta tako i političkih procesa na ovim prostorima. Ka- ko su u uvodnom izlaganju istaknuli ured- nici zbornika, navedena simbolička snaga 1941. godine leži upravo u tome što je ona, kao “kompleksni historijski čvor”, s jedne strane bila točka eksplozije frustracija na- gomilanih u prethodnim desetljećima, dok s druge strane nije donijela njihovo raz- rješenje, već je i sama postala “resurs od- loženih konfl ikata koji su stupili na scenu u dolazećem vremenu” (9), tj. u 1990-ima. Zbornik je podijeljen u tri tematske cjeline, od kojih prva trasira nastanak simboličkog potencijala 1941. godine u poznim 1930- -ima, druga donosi studije slučajeva veza- ne uz sjećanja na 1941, dok posljednja pri- kazuje interpretaciju 1941. u historiografi ji i školskim udžbenicima. Naposljetku, tu je i poseban prilog o fi lozofi jskoj tematizaciji nacizma kao krajnjeg zla te s njim poveza- nih kategorija opro

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments