Affordable Access

Europsko i hrvatsko tehničko zakonodavstvo

Authors
Publisher
KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

osvrti.qxd Aktualna preokupacija Republike Hrvatske je proces pristupanja u Europsku uniju (EU). Za ostva- renje postavljenog cilja – ulazak u EU – potrebno je utvrditi, planirati i mjeriti akcije kojima se ostva- ruju ste~evine EU, koje ona ima u svojem ustroj- stvu i koje su odraz potreba za djelovanje EU kao me|unarodne zajednice. Tehni~ke prepreke trgovini Ne ulaze}i u sve aspekte puta pridru`ivanja u ovu veliku me|unarodnu zajednicu, valja uo~iti jedan od posebno va`nih zahtjeva koji je EU postavila – osiguravanje slobodnog kretanja roba, usluga i kapi- tala. U ostvarenju tog zahtjeva EU se suo~ila s ve- likom preprekom koja onemogu}uje slobodno kre- tanje roba i usluga. Prepreka je neuskla|enost teh- ni~kih zahtjeva kojima proizvod, postupak ili usluga moraju zadovoljiti. Industrijske tradicije zemalja ~la- nica stvorile su razli~it pristup tehni~kim rje{enjima, {to je stvorilo prepreku prihva}anja robe na sada je- dinstvenom tr`i{tu. Postojanje razli~itosti u tehni~- kim zahtjevima u pojedinim zemljama ~lanicama EU ili u zemljama izvan EU naziva se tehni~ka pre- preka trgovini. Na~in uklanjanja te prepreke naziva se uskla|enjem tehni~kog zakonodavstva. Zakonom ure|ena podru~ja Tehni~kim zakonodavstvom se izjedna~avaju gra- |ani u svojim pravima i obvezama. Posebna uloga zakonodavstva je dono{enje pravnih dokumenata, kojima }e se za{titi ` ivot, zdravlje, okoli{ i potro{a~. Podru~ja djelatnosti u kojima mo`e do}i do ugro`a- vanja `ivota, zdravlja, okoli{a i potro{a~a ure|uju se zakonom i podzakonskim propisima. Ta podru~ja se nazivaju zakonom ure|ena podru~ja. Tehni~ko zakonodavstvo pravno ure|uje zako- nom ure|ena podru~ja gospodarskog djelovanja. Sa- mo tehni~ko zakonodavstvo obuhva}a sustavno ure- |eno podru~je: · – normizacije, · – certifikacije, · – akreditacije, · – ispitivanja, · – mjeriteljstva · – nadzora tr`i{ta. Gledano kroz o~ekivanja hrvatskog gospodarstva uskla|enje tehni~kog zakonodavstva sa zakonodav- stvom EU jedna je od primarnih zada}a na{eg pri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F