Affordable Access

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ / AN ANALYSIS OF EDUCATION ADMINISTRATORS’ VIEWS ON INCORPORATING PRESCHOOL EDUCATİON WİTHİN COMPULSORY EDUCATİON

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF KÂZIM KARABEKİR EDUCATION FACULTY
Publication Date

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasıhakkında yönetici görüşlerini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.Araştırmanın katılımcıları İstanbul ili; Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Kartal,Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy ilçeleri milli eğitim müdürlüklerine bağlı ilköğretimokulları bünyesinde bulunan anasınıflarında, bağımsız ve özel okul öncesi eğitimkurumlarında görev yapan 108 (75 erkek, 33 kadın ve 48 müdür, 60 müdüryardımcısı) yöneticiden oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemine uygunplanlanan araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formu ile eldeedilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz, yüzde ve frekans analizi tekniklerikullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yöneticilerin okul öncesieğitimin zorunlu olması durumunda ortaya çıkacak yararlardan en fazla “Okulöncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar için fırsat eşitliği sağlar” görüşünekatıldıkları görülmüştür. Okul öncesi eğitimin zorunlu olması halinde ortayaçıkabilecek muhtemel sorunların neler olabileceği yönündeki yönetici görüşleriincelendiğinde ise en fazla “Fiziksel alan yetersizliği” görüşünü ileri sürdüklerigörülmüştür.Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, yönetim, zorunlu eğitimThis paper examines education administrators’ views on incorporatingpreschool education within compulsory education. 108 education administrators(75 men, 33 women, 48 preschool directors, 60 vice principals) serving atindependent preschools, private preschools, and nursery classes within primaryschools run by the National Education Directories of District at the followingmanagerial districts of Istanbul- Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Fatih,Beşiktaş and Bakırköy, were chosen to participate in the research. A structuredinterview form was used to obtain the data used in this qualitative research.Descriptive analysis, percentage analysis and frequency analysis techniques wereused in analysing the data. The research findings show that preschool principalsmostly take the view that if compulsory preschool education were to beintroduced, one of the resulting benefits would be the provision of equality ofopportunity for those children not currently receiving preschool education. Theanalysis of preschool principals’ feedback on the probable problems that mightarise if compulsory pre-school education were to be introduced, established theywere mostly concerned about a lack of adequate physical space.Key Words: Preschool, management, compulsory education

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments