Affordable Access

SASE konferencija: 17th Annual Meeting on Socio-Economics: What Counts? Calculation, Representation, Association

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

10.indd 427 Rev. soc. polit., god. 12, br. 3-4, str. 425-434, Zagreb 2005. Informacije i osvrti isplati. Socijalne politike u širem smislu po- sebno trebaju biti usmjerene na poboljšanje položaja djece i zaštite njihovih prava kako se siromaštvo i socijalna isključenost ne bi prenosile s roditelja na djecu. Stoga je po- trebno ulagati više i učinkovitije u kakvoću i dostupnost javnih usluga posebice u zdravst- vu, socijalnoj skrbi, obrazovanju i prijevo- zu. Ne smije se zanemariti niti pitanje dos- tupnosti odgovarajućih stambenih uvjeta i ublažavanja beskućništva. Konačno, po- trebno je pojačati napore na ublažavanju siromaštva i socijalne isključenosti pojedi- nih etničkih skupina, pogotovo Roma kao i drugih skupina kojima prijeti povećana opasnost od siromaštva. Na temelju nacionalnih izvještaja i svog stručnog poznavanja problematike, Ko- misija Europske zajednice navodi da je u budućem radu na ublažavanju siromaštva i poticanju socijalne isključenosti pozor- nost potrebno usmjeriti na stvaranje jed- nakih mogućnosti, otvorenu i učinkovitu vladavinu (governance) te stalno praćenje i ocjenjivanje provedbe pojedinih aktivnosti i programa. I hrvatskim će stručnjacima u njihovom radu ovaj izvještaj biti od velike koristi u prijedlozima poboljšavanja socijalne sli- ke kao i u izradi potrebnih dokumenata za približavanje i učlanjenje u EU. Hrvatska je Vlada 2002. godine usvojila Program borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Program je sveobuhvatan i moderno konci- piran, ali nažalost dosada nije bilo nikakvih praćenja učinaka tog Programa. Možemo se nadati da će se odgovarajućim dokumen- tima i njihovom uspješnom provedbom i slika siromaštva i socijalne isključenosti poboljšati i u Lijepoj našoj te da će se naš izvještaj o toj problematici jednog dana is- ticati u Bruxellesu kao uzoran. Predrag Bejaković SASE KONFERENCIJA: 17TH ANNUAL MEETING ON SOCIO-ECONOMICS: WHAT COUNTS? CALCULATION, REPRESENTATION, ASSOCIATION Budimpešta, 30. lip

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments