Affordable Access

Alguns interrogants sobre la conservació dels recursos naturals

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Uobra cartográfica del Dr. Salvador Llobet i l'editorial Alpina Maria Carme MONTANER i GARCIA Anna M. CASASSAS i YMBERT Institut Cartografic de Catalunya. Cartoteca L'estudi de la historia de la cartografia no té una relació gaire llarga a Catalunya. D'altra banda, l'interes dels estudiosos s'ha centrat sovint en la cartografia antiga i hi ha, per tant, pocs estudis sobre la cartografia catalana dels segles XIX i XX. Aquest fet ens ha espero- nat a iniciar un treball de recuperació de les obres i de les persones que, sovint d'una ma- nera particular, han treballat en aquest campo EIs treballs cartografíes del Dr. Llobet i la seva tasca al capdavant de l'editorial Alpina són una de les fites importants en aquesta his- toria de la cartografia catalana que queda pendent d'escriure. La vessant cartográficadel Dr. Salvador Llobet potser no és tan coneguda com la seva obra geográfica, pero no per aixo és menys important. És important des d'una perspectiva científica la seva labor com a cartograf, i des d'una perspectiva de divulgació, com a editor de mapes. Som conscients que aquest article només és una primera aproximació a la figura del Dr. Llobet com a cartograf i editor, pero representa un volum considerable d'informació recollida com també un intent de sistematització i delimitació del tema que permetra obrir noves vies per a futures investigacions. La recopilació de dades ha estat difícil i laboriosa, com passa sovint quan es fa historia de fets recents. Agraím profundament la col-laboració de la Sra. Montserrat Llobet, filla i successora de Salvador Llobet en la direcció de l'editorial Alpina, que ens ha facilitat molta informació sobre publicacions i edicions, sense la qual no ens hagués estat possible d'elaborar una bona part d'aquest trebal1. Agraím també una llarga conversa amb el Sr. Joan Quera, que ens ha parlat de les persones, les idees i els objectius dels anys inicials de l'empresa. 135 (425) Salvador Llobet, cartograf El Dr. Llobet va desenvolupar la seva faceta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments