Affordable Access

Determinants of firm capital structure in the turkish manufacturing sector: The test of pecking order and market timing theories

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı İşletme Bölümü
Publication Date

Abstract

Şirketin sermaye yapısı finans literatüründe genişçe incelenen konudur. Bu çalışma, 2004 ve 2007 yılları arasında İMKB'de kayıtlı imalat şirketlerin üzerinde tercih sırası ve piyasa zamanlama teorilerinin geçerliliğini test ederek, Türkiye'deki sermaye yapısı literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Diğer taraftan, bu çalışma büyümenin, vergi-dışı borç kalkanının, karlılığın, firma büyüklüğünün ve duran varlıkların borç kaldıracı ile ne yönde ilişkili olduğunu araştırarak, sermaye belirleyenlerini incelemektedir.Ampirik bulgular ışığında, finansal hiyerarşinin tercih sırası hipotezi Türk imalat sektöründe geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak piyasa zamanlama teorisine ilişkin, istatistiksel olarak anlamlı ve büyük katsayılar gözlemlenerek, güçlü bulgular elde edilmiştir. Son olarak, sermaye yapısı belirleyenlerin ampirik testleri, karlılığın, büyümenin ve duran varlıkların, sermaye yapısının oluşum sürecinde önemli olduğunu ortaya koymuştur.Genel bulgular şu şekilde sıralanabilir, İMKB'de kayıtlı Türk imalat şirketleri sermayenin 10% değerlenmesi karşısında, yaklaşık olarak, 1.66% kadar borç finansmanlarını azaltmaktalar, finansal açığın 29,2%'si borç ile, geri kalan kısmı özsermaye ile finanse edilmektedir. Son olarak, elde edilen bulgular neticesinde, firmaların piyasa değerleri yüksek olması kredi sağlayan kuruluşlar tarafından olumlu sinyal olarak algılanmakta ve bu firmaların daha fazla borçlanma imkânı sağladığını düşünülmektedir.<br />Firm capital structure is a widely studied field in the literature of finance. This study aims to contribute to the ongoing capital structure debate in Turkey, by testing the validity of pecking order and market timing theories for Turkish manufacturing firms listed in the ISE between 2004 and 2007.On the other hand, this study examines determinants of firm capital structure by empirically observing how asset growth, non-debt-tax-shields, profitability, size and tangibility are correlated with firm leverage.In the light of the empirical observations it has been found that pecking order hypothesis of the financing hierarchy is not valid in Turkish manufacturing sector. However, strong support has been observed for the existence of market timing behavior which was supported by statistically significant and big market timing coefficients. Finally, empirical tests for capital structure determinants showed that profitability, asset growth and tangibility are important in capital structure formation process.General findings showed the following, Turkish manufacturing firms listed in the ISE reduce debt financing by approximately 1.66% per 10% overvaluation of equity, approximately 29,2% of the financial deficit is financed with debt and the rest with equity, in contrast to the pecking order hypothesis, big firms utilize more debt. Finally, findings have suggested that high overvaluation of the firm is treated as good signal by credit supplying authorities which provides extra opportunity to such firms to raise more debt.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments